กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9

พิมพ์ PDF

 

               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น”ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2559 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

 

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

 

               นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า  “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อวางรากฐานและสร้างกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนทักษะและเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังสามารถนำกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ที่ตนเองสนใจต่อไปในอนาคต ค่ายนี้นอกจากจะเน้นพัฒนานักเรียนเรายังหวังให้เกิดเครือข่ายครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการสอน รวมทั้งถ่ายทอดเทคนิคการและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นอีกด้วย

 

               กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2549 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสนับสนุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับสังคมทุกชนชั้น สำหรับค่ายครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 -14  กรกฎาคม 2559  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายประกอบด้วยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 40 คน ครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอด 12 โรงเรียน และโรงเรียนเรียนร่วมจากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสันติราษฎร์  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนเขาย้อย โรงเรียนโยธินบูรณะ และโรงเรียนมัธยมพัชระกิติยาภา 3  จำนวน 26 คน และ ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 ท่าน โดยมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานสนุกกับเคมี ฐานฟิสิกส์น่ารู้ ฐานคณิตสนุกคิด และฐานวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้ทดลองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยปรับให้เหมาะสมกับศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก

 

 

 

               นายทิวากร จันทรโชติ อายุ 19 ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ กล่าวว่า “มีความประทับใจในการได้มาเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ เพราะมีโอกาสได้ใช้เครื่องมือทดลองในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เนื่องจากตนเองเป็นผู้บกพร่องทางการเห็นที่ตาทั้งสองข้างมืดสนิท แต่อยู่ในระดับช่วยเหลือตนเองได้              จึงจำเป็นต้องเข้ามาเรียนร่วมกับเพื่อนในโรงเรียนปกติ และมีครูพี่เลี้ยงค่อยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถออกมาใช้ชีวิตกับสังคมปกติได้  แต่ก็ค่อนข้างยากในการทำความเข้าใจ ในอนาคตคิดว่าสิ่งที่เหมาะกับตนเองคงจะเป็นการเรียนเรื่องคณิตศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เพราะจะช่วยให้สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจที่บ้านได้ สุดท้ายอยากฝากถึงเพื่อน ๆ ที่มีความบกพร่องทางการ

 

 

 

               มองเห็นเหมือนกันว่า ข้อจำกัดในการมองเห็นไม่ใช้อุปสรรคของการเรียนรู้เราควรเปิดใจ ไม่ปิดกั้นตนเอง และพิสูจน์ให้สังคมได้รู้ว่าเราสามารถทำได้ และพร้อมอยู่ร่วมสังคมกับคนปกติได้ อยากให้กำลังใจเพื่อน ๆ ทุกคน”

ด้านเด็กหญิงวริศรา คล้ำดำ อายุ 14 ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ กล่าวว่า “ค่ายนี้สนุกมาก ได้รับความรู้และมิตรภาพดี ๆ มากมาย จากทั้งวิทยากรและเพื่อน ๆ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ใช้อุปกรณ์การทดลองต่าง ๆ ตนเองมีความสนใจในการศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ มีความฝันอยากเป็นคุณครูที่สอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น”


               “เป็นที่น่ายินดีว่าเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายนี้ เลือกจะเรียนต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วถึง 2 คนด้วยกัน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และปัจจุบันทั้งสองท่านได้ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ เนคเทค และหวังว่าในอนาคตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเหล่านี้ จะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ และเข้ามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ มากยิ่งขึ้น” นางกรรณิการ์ กล่าวทิ้งท้าย


 

ข่าวโดย : นางสาวฐาปนี อัศวโชคชัย

สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด กองประชาสัมพันธ์

โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2107 มือถือ 085 772 9955   

สำนักงานใหญ่ : เทคโนธานี  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120

 

โทร.  0 2577 9999  โทรสาร  0 2577 9900, 0 2577 9911 www.nsm.or.th


เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
» รู้จัก..อพวช.
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» เปิด “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559” หวังพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับเด็กปฐมวัย ภายใต้หัวข้อ “โลกแห่งการสื่อสาร”
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป