กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน 3 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุดเจ๋ง คว้ารางวัล ‘นวัตกรรมธุรกิจระดับประเทศ’

3 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุดเจ๋ง คว้ารางวัล ‘นวัตกรรมธุรกิจระดับประเทศ’

พิมพ์ PDF


              เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559  - ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จัดงาน "Regional Science Park Innovation Day 2016 (RSP)" ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559 เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของนวัตกรรมธุรกิจที่ใช้บริการของอุทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ พร้อมกับมอบรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ (MOST Innovation Awards 2016) เพื่อเชิดชูนักวิจัยและผู้ประกอบการ โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานและให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ 

 

   

 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

              รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายในการสร้างฐานให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ภาคเอกชน โดยมีบริการที่หลากหลาย เช่น บริการห้องปฏิบัติการพร้อมการวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน การบริการพื้นที่ให้เช่า การบ่มเพาะธุรกิจ การแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี และการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยและพัฒนา นำทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและพัฒนาในภาครัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการฐานธุรกิจเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

 

 
 

 บรรยากาศภายในงาน

 

               “อุทยานวิทยาศาสตร์ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็ง และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคก็เปรียบเสมือนเป็นประตูผ่านเพื่อให้ท้องถิ่นได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายซึ่งมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ และบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนทำวิจัยและพัฒนาซึ่งจะทำให้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถข้ามไปสู่ภาคการผลิตและบริการได้อย่างคล่องตัว” รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าว 

 


รางวัล MOST Innovation Awards

 

              นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงบทบาทภารกิจของ สอว. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาด ตลอดจนได้พบปะกับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐบาลโดยตรง  ซึ่งรางวัล MOST Innovation Awards ระดับประเทศในปีนี้ได้แก่ 

 

พิธีมอบรางวัลสาขานักธุรกิจนวัตกรรม 

 

1. สาขานักธุรกิจนวัตกรรม 

 

              - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กาแฟลุงเป๋อ 3 in 1 โดยคุณนฤมล ทักษอุดม ได้รับบริการจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


              - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฮาร์ดดิสไดร์ฟที่มีประสิทธิภาพสูง โดยคุณชินกร สมยา ได้รับบริการจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


              - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา โดยคุณคุนัญญา แก้วหนู ได้รับบริการจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

พิธีมอบรางวัลสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ - กระบวนการนวัตกรรม

 

2. สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ - กระบวนการนวัตกรรม 

              - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ การออกแบบสร้างเครื่องฆ่ามอดมะขามด้วยคลื่นความถี่วิทยุ โดย รศ.ดร. ชาญชัย ทองโสภา สาขาวิชาวิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับบริการจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


              - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ การพัฒนาระบบนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกำจัดควันและกลิ่น สำหรับเครื่องคั่วกาแฟขนาดเล็ก โดยคุณเขมมิกา เชาว์เกษม ได้รับบริการจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


              - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ การเคลือบผิววิสดุด้วยน้ำยากันน้ำยิ่งยวด โดย รศ.ดร.นันทกาญจน์ มุรศิต ได้รับบริการจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

พิธีมอบรางวัลสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ - ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

 

3. สาขา นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ - ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 


              - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3  มิติ (สำหรับพิสูจน์หลักฐาน) โดย ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ได้รับบริการจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


              - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ Happy Plus (โฮมเมดไอศครีม)  โดยคุณโศรยา พรินทรากุล ได้รับบริการจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


              - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ระบบความเย็นจากน้ำล้นของเครื่องผลิตน้ำแข็งกลับมาใช้ในการผลิตน้ำแข็ง โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ ได้รับบริการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 


 

 

 

ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

ภาพและวิดีโอโดย : นายเอกชัย สุนทรเดช และ นายรัฐพล หงสไกร 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :         อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป