กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน การผลิตถ่านผลไม้เพื่อใช้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง

การผลิตถ่านผลไม้เพื่อใช้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง

พิมพ์ PDF

ถ่านผลไม้

     เนื่องจากประเทศไทยเปน็ ประเทศเกษตรกรรม มีผลไม้และพืชผลทางการเกษตรมากมาย ซึ่งในบางช่วงของฤดูกาลมีผลไม้ออกมามากจนล้นตลาด ทำให้เกิดปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเกษตรกร ดังนั้นจึงมีการคิดวิธีการแก้ปัญหา ด้วยการนำผลไม้ที่มีราคาตกต่ำมาทำให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่า โดยการนำผลไม้มาผลิตทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าการแปรรูป หรือการถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำผลไม้ดังกล่าวมาเผาเป็นถ่านผลไม้ เพื่อใช้ในการดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีหลายทาง เลือกในการแก้ไขปัญหา
     การผลิตถ่านผลไม้นั้นมีความยุ่งยากกว่าผลิตถ่านจากไม้ทั่วไป เนื่องจากผลไม้มีความเปราะบาง เมื่อได้รับความร้อนสูงก็จะแตกหัก และกลายเป็นขี้เถ้าได้ง่าย จากการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้ที่ชุมชนผลิตพบว่าการดูดกลิ่นมีคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านดูดกลิ่น (มผช.180/2549) โดยพิจารณาจากค่าไอโอดีน และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการแตกหักเสียหายค่อนข้างมาก จากปัญหาดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้
     1. การควบคุมความร้อนระหว่างการเผากระทำได้ค่อนข้างยาก ทำให้ความร้อนไม่สม่ำเสมอ มีผลทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายที่ค่อนข้างมากคือ ร้อยละ 50–80
     2. การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่สม่ำเสมอเพราะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิระหว่างการเผาและระยะเวลาการเผาไม่แน่นอน
     3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการแตกหักเสียหาย รูปทรงไม่สวยงามหรือบ่อยครั้งผลิตภัณฑ์กลายเป็นขี้เถ้า เนื่องจากอุณหภูมิในการเผาสูงเกินไป และการจัดวางผลไม้ก่อนเผาไม่เป็นระเบียบ ทำให้ผลิตภัณฑ์ถ่านที่ได้มีการทับซ้อนกัน
     กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการศึกษาวิจัยการผลิตถ่านผลไม้ โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม มผช. ถ่านดูดกลิ่น โดยพัฒนาเตาเผาที่ดัดแปลงจากถังน้ำมัน 200 ลิตร และ 50 ลิตร สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดี อุณหภูมิภายในเตาประมาณ 300-400 องศาเซลเซียส อีกทั้งยังสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงแกลบ ลดการเสียหายลงเหลือเพียงร้อยละ 10-30 และผลไม้บางชนิดไม่มีการสูญเสียเลย ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางสาวอุราวรรณ อุ่นแกว้
นายอรุณ คงแก้ว
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  : 0 2201 7107, 0 2201 7112
โทรสาร    : 0 2201 7102
E-mail     : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ,
                   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป