กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน การผลิตเยื่อและกระดาษจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่องานหัตถกรรม

การผลิตเยื่อและกระดาษจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่องานหัตถกรรม

พิมพ์ PDF

การผลิตเยื่อและกระดาษจากวัตถุดิบ

     ในปัจจุบันได้มีการนำการผลิตกระดาษหัตถกรรมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ใบสับปะรด ฟางข้าว ต้นกล้วย เปลือกข้าวโพด ปอสา เป็นต้น เพื่อเข้าสู่ระบบหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐ ที่จะสนับสนุนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้าน และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ แต่บุคลากรในท้องถิ่นยังขาดความรู้พื้นฐาน ในการผลิตเยื่อ การฟอกเยื่อ และการปรับปรุงคุณภาพของกระดาษ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์กระดาษมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ เกิดการสิ้นเปลืองสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ และเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว กลุ่มเยื่อกระดาษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้นโดยใช้สารเคมีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปริมาณที่เหมาะสมได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า

 

ประโยชน์ต่อชุมชน :
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตกระดาษหัตถกรรมโดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อการศึกษารวมทั้งการนำผลิตภัณฑไ์ปจำหนา่ยให้แก่หน่วยงานองค์กรต่างๆ ชุมชนในท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น
3. ช่วยส่งเสริมและทำให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น
4. เพื่อเปน็ การเพิ่มมูลคา่ การใชป้ ระโยชนจ์ ากพืชเส้นใยชนิดต่างๆ และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น เปลือกปอสา ฟางข้าว ต้นกล้วย  ผักตบชวา และใบสับปะรด เป็นต้น
5. เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
6. เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่าง เทศบาล โรงเรียนชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
7. สามารถพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตกระดาษหัตถกรรม

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นายจรวย ธงชัย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7123
โทรสาร   : 0 2201 7123
E-mail     : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป