การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร

พิมพ์

5jko

     ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำทรัพยากรธรรมชาตินั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อการเพิ่มมูลค่า จากการศึกษาวิจัยผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบถ่านและถ่านกัมมันต์ จึงทำให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจหลายรายสนใจสอบถาม และขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตถ่านและการแปรรูปถ่าน เนื่องจากผู้ประกอบการและผู้สนใจเหล่านั้นมีแหล่งวัตถุดิบได้แก่ กะลามะพร้าว เศษไม้ยางพารา ข้อไม้ไผ่ กะลาปาล์ม เป็นต้น เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก ซึ่งถ่านอัดแท่งหรือก้อน (briquette) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจกันมาก เพราะปัจจุบันพ่อค้า แม่ค้า แม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านอาหาร นิยมใช้ถ่านอัดแท่งในการประกอบ อาหารเนื่องจากใช้สะดวก ไม่มีควัน และเผาไหม้ได้นาน แต่ส่วนใหญ่ถ่านอัดแท่งยังขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน ได้แก่ มีลักษณะเปราะ มีความชื้นเมื่อตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง ทำให้เกิดเชื้อรา จุดติดยาก ระยะเวลาเผาไหม้สั้น และมีควัน นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความต้องการใช้กะลามะพร้าว กิ่งไม้จากการตัดแต่ง ซางข้าวโพด เป็นวัตถุดิบผสมในการผลิตเพราะเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองและมีปริมาณมาก ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่าน้อยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทดแทนการใช้ไม้ และแก๊สหุงต้มซึ่งมีราคาแพง
     ประเทศไทยมีบริษัท/กลุ่มผู้ผลิตถ่านอัดแท่งหลายบริษัทเพื่อใช้ในการปรุงอาหาร ปิ้ง ย่าง ซึ่งส่วนมากเป็นถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย กะลามะพร้าว ส่วนถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุอื่นยังไม่แพร่หลาย และมีชุมชนอีกหลายชุมชนในต่างจังหวัดที่มีแหล่งวัตถุดิบที่สามารถผลิตถ่านอัดแท่งใช้เองหรือเพื่อขายได้ ปัจจุบัน ชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มเป็นผู้ผลิตชุมชนผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองออกจำหน่าย โดยการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตและด้านการตลาดเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
     กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชนให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตรให้มีสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง (มผช. 238/2547) ให้แก่ผู้ผลิตถ่านอัดแท่ง ชุมชน และเกษตรกร เพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการสร้างอาชีพ

 

ประโยชน์
• สร้างวิทยากรเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่ในทุกภูมิภาค

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
นายอรุณ คงแก้ว
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7107, 0 2201 7112
โทรสาร   : 0 2201 7102
E-mail     : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ,
                   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

Tags รวมเทคโนโลยี - เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน - ถ่านอัดแท่ง
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนจุลภาคด้วยแสงซินโครตรอน
» เทคโนโลยีการทำความเย็นด้วยฮีเลียมเหลว
» การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร
» เครื่องดื่มนํ้ามังคุด
» เครื่องดื่มนํ้ากล้วยหอม
» การใช้นํ้าตาลในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
» การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม