กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร

พิมพ์ PDF

5jko

     ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำทรัพยากรธรรมชาตินั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อการเพิ่มมูลค่า จากการศึกษาวิจัยผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบถ่านและถ่านกัมมันต์ จึงทำให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจหลายรายสนใจสอบถาม และขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตถ่านและการแปรรูปถ่าน เนื่องจากผู้ประกอบการและผู้สนใจเหล่านั้นมีแหล่งวัตถุดิบได้แก่ กะลามะพร้าว เศษไม้ยางพารา ข้อไม้ไผ่ กะลาปาล์ม เป็นต้น เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก ซึ่งถ่านอัดแท่งหรือก้อน (briquette) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจกันมาก เพราะปัจจุบันพ่อค้า แม่ค้า แม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านอาหาร นิยมใช้ถ่านอัดแท่งในการประกอบ อาหารเนื่องจากใช้สะดวก ไม่มีควัน และเผาไหม้ได้นาน แต่ส่วนใหญ่ถ่านอัดแท่งยังขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน ได้แก่ มีลักษณะเปราะ มีความชื้นเมื่อตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง ทำให้เกิดเชื้อรา จุดติดยาก ระยะเวลาเผาไหม้สั้น และมีควัน นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความต้องการใช้กะลามะพร้าว กิ่งไม้จากการตัดแต่ง ซางข้าวโพด เป็นวัตถุดิบผสมในการผลิตเพราะเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองและมีปริมาณมาก ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่าน้อยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทดแทนการใช้ไม้ และแก๊สหุงต้มซึ่งมีราคาแพง
     ประเทศไทยมีบริษัท/กลุ่มผู้ผลิตถ่านอัดแท่งหลายบริษัทเพื่อใช้ในการปรุงอาหาร ปิ้ง ย่าง ซึ่งส่วนมากเป็นถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย กะลามะพร้าว ส่วนถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุอื่นยังไม่แพร่หลาย และมีชุมชนอีกหลายชุมชนในต่างจังหวัดที่มีแหล่งวัตถุดิบที่สามารถผลิตถ่านอัดแท่งใช้เองหรือเพื่อขายได้ ปัจจุบัน ชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มเป็นผู้ผลิตชุมชนผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองออกจำหน่าย โดยการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตและด้านการตลาดเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
     กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชนให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตรให้มีสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง (มผช. 238/2547) ให้แก่ผู้ผลิตถ่านอัดแท่ง ชุมชน และเกษตรกร เพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการสร้างอาชีพ

 

ประโยชน์
• สร้างวิทยากรเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่ในทุกภูมิภาค

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
นายอรุณ คงแก้ว
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7107, 0 2201 7112
โทรสาร   : 0 2201 7102
E-mail     : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ,
                   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป