ผลิตภัณฑ์ล้างจานสำหรับสินค้าชุมชน (OTOP)

พิมพ์

     ผลิตภัณฑ์ล้างจาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีสารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ อยู่ในสภาพของเหลว ใช้ล้างทำความสะอาดจานชามและภาชนะเครื่องครัวโดยใช้มือ การผลิตผลิตภัณฑ์ล้างจานสำหรับชุมชนโดยมากผลิตเพื่อจำหนา่ ยในชุมชนที่อยูแ่ ละชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ชุมชนมีรายได้และเกิดการพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จึงผลิตในปริมาณไม่มากตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ล้างจาน(มผช.177/2546) ได้กำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ล้างจานไว้ว่า ลักษณะทั่วไป ต้องเป็นของเหลวเนื้อเดียวกันไม่แยกชั้น ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอื่นใด และให้ฟองเมื่อละลายน้ำ มีสารลดแรงตึงผิวต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก และความเป็นกรด-ด่างต้องอยู่ระหว่าง 5.0 ถึง 9.5 แต่ปัญหาที่พบได้บ่อยในผลิตภัณฑ์ล้างจานของชุมชนคือ ปริมาณสารลดแรงตึงผิวน้อยกว่าที่มาตรฐานกำหนดผลิตภัณฑ์มีความเป็นกรดสูง (pH น้อยกว่า 5) มีตะกอนแขวนลอยโดยเฉพาะส่วนผสมที่ใช้น้ำมะกรูดหรือน้ำด่างขี้เถ้า ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากผู้ผลิตยังไม่เข้าใจความรู้เชิงวิชาการในกระบวนการผลิต กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการจัดฝึกอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ล้างจานที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการชุมชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ เพื่อใหส้ ามารถผลิตผลิตภัณฑล้างจานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑล้างจานมีความหนืดที่เหมาะสม มีความคงสภาพที่ดีและอายุการเก็บรักษานาน มีประสิทธิภาพดีในการใช้งาน

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางจิตต์เรขา ทองมณี
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  : 0 2201 7110
โทรสาร    : 0 2201 7102
E-mail      : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

Tags รวมเทคโนโลยี - เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนม - OTOP
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชารัฐร่วมใจยกระดับ otop
» วว. โชว์ผลงานสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในงาน SMART SME EXPO 2016
» จากนี้ไปการขยายผล จะใช้หลักการประชารัฐ
» กระทรวงวิทย์แถลงข่าวความสำเร็จ 6 เดือน การดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อ OTOP ระบุมีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการกว่า 1,000 ราย อนุมัติคูปองไปแล้ว 222 ราย
» คูปองวิทย์เพื่อ OTOP
» โครงการยกระดับโอทอป (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 9 เมษายน 2559
» ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559