กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ผลิตภัณฑ์ล้างจานสำหรับสินค้าชุมชน (OTOP)

พิมพ์ PDF

     ผลิตภัณฑ์ล้างจาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีสารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ อยู่ในสภาพของเหลว ใช้ล้างทำความสะอาดจานชามและภาชนะเครื่องครัวโดยใช้มือ การผลิตผลิตภัณฑ์ล้างจานสำหรับชุมชนโดยมากผลิตเพื่อจำหนา่ ยในชุมชนที่อยูแ่ ละชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ชุมชนมีรายได้และเกิดการพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จึงผลิตในปริมาณไม่มากตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ล้างจาน(มผช.177/2546) ได้กำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ล้างจานไว้ว่า ลักษณะทั่วไป ต้องเป็นของเหลวเนื้อเดียวกันไม่แยกชั้น ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอื่นใด และให้ฟองเมื่อละลายน้ำ มีสารลดแรงตึงผิวต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก และความเป็นกรด-ด่างต้องอยู่ระหว่าง 5.0 ถึง 9.5 แต่ปัญหาที่พบได้บ่อยในผลิตภัณฑ์ล้างจานของชุมชนคือ ปริมาณสารลดแรงตึงผิวน้อยกว่าที่มาตรฐานกำหนดผลิตภัณฑ์มีความเป็นกรดสูง (pH น้อยกว่า 5) มีตะกอนแขวนลอยโดยเฉพาะส่วนผสมที่ใช้น้ำมะกรูดหรือน้ำด่างขี้เถ้า ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากผู้ผลิตยังไม่เข้าใจความรู้เชิงวิชาการในกระบวนการผลิต กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการจัดฝึกอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ล้างจานที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการชุมชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ เพื่อใหส้ ามารถผลิตผลิตภัณฑล้างจานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑล้างจานมีความหนืดที่เหมาะสม มีความคงสภาพที่ดีและอายุการเก็บรักษานาน มีประสิทธิภาพดีในการใช้งาน

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางจิตต์เรขา ทองมณี
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  : 0 2201 7110
โทรสาร    : 0 2201 7102
E-mail      : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป