กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีอื่น ๆ การพัฒนานวัตกรรม และอุตสาหกรรม ด้วยแสงซินโครตรอน

การพัฒนานวัตกรรม และอุตสาหกรรม ด้วยแสงซินโครตรอน

พิมพ์ PDF

     แสงซินโครตรอน คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนแสงอาทิตย์ แต่มีความเข้มมากกว่าเป็นล้านเท่า นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้แสงนี้ ซึ่งผลิตโดยเครื่องกำเนิดแสง เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางวัสดุต่างๆ ลงลึกถึงระดับอะตอมและโมเลกุล การวิเคราะห์หรือวิจัยโดยใช้แสงซินโครตรอน สามารถลดข้อจำกัดต่างๆ ของการวัดด้วยเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทั่วไป  ให้ผลวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างสารขนาดเล็กมากระดับอะตอม จนถึงขนาดใหญ่ระดับโมเลกุลได้ หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์หรือติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสารขณะเกิดปฏิกิริยาในระดับหนึ่งในสี่ของวินาที ด้วยศักยภาพดังกล่าวของแสงซินโครตรอน จึงสามารถตอบโจทย์วิจัยแก่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลายกลุ่มงาน เช่น
          1. กลุ่มอุตสาหกรรมยาง และพอลิเมอร์
          2. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง
          3. กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
          4. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่แบบขนาดจิ๋ว
          5. กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่น ๆ
          6. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
          7. กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี
     นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มุ่งหวังให้การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ประเทศก้าวพ้นหุบเหวกับดักประเทศที่มีรายได้ ปานกลาง (middle-income trap) เพราะการจะสามารถแข่งขันกับประเทศในระดับภูมิภาค หรือระดับโลกได้นั้น มีความจำเป็นต้องส่งเสริมภาค การวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง สามารถสร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า สามารถยกระดับการผลิตมาสู่สินค้าไฮเทค และการพัฒนาตราสินค้าด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ ซึ่งในปัจจุบัน อุตสาหกรรมหลายรายการในประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่ระดับโลก เช่น ยางพารา กุ้งแปรรูป ปลาทูน่ากระป๋อง ฮาร์ดดิสก์ อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น รัฐบาลโดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งเป้าหมายการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1 ต่อ GDP โดยภาคเอกชนมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 70 ของมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดในปี 2559 ซึ่งการให้ความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมในการลงทุนเพื่องานวิจัย เป็นการส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ และเสถียรภาพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
     สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เริ่มดำเนินการสนับสนุนงานวิจัยตอบโจทย์ให้อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่เริ่มให้บริการภาคอุตสาหกรรมให้ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ ถือเป็นการดำเนินงานที่สอดรับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย และสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือวิจัยไปสู่หน่วยงานอื่นๆ ได้อีกด้วย"
     นอกจากนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ทั้งการบริการวิเคราะห์ทดสอบ การร่วมวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือแก้ปัญหากระบวนการผลิต การให้คำปรึกษา โดยนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ พร้อมด้วยการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่หน่วยงานพันธมิตรหลายหน่วยงาน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศเพื่อนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน มั่นคง และเข้มแข็งของประเทศ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในระยะยาว

ที่มาของข้อมูล  :  สถาบันวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
โทรศัพท์ 02-354-3954  โทรสาร 02-354-3955  เว็ปไซต์ http://www.slri.or.th/th/  
เผยแพร่ข้อมูลโดย  :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» รมว.วท. บันทึกเทปเดินหน้าประเทศไทย ชูโครงการช่วยเหลือ SMEs – เกษตรกร “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป - คูปองนวัตกรรม”
» เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป