กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีอื่น ๆ การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในนํ้าและการผลิตเครื่องกรองนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค

การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในนํ้าและการผลิตเครื่องกรองนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค

พิมพ์ PDF

    

     ปัจจุบันมีระบบการกำจัดสนิมเหล็กในนํ้าบาดาล โดยใชส้ ารกรองที่นำเขา้ จากตา่ งประเทศซึ่งมีราคาแพงไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างแพร่หลายในชุมชน วศ. จึงได้ทำการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนา การผลิตสารกรองสนิมเหล็กและเครื่องกรองน้ำ ที่มีราคาถูกขึ้นใช้ภายประเทศ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้นำ/ตัวแทนชุมชน อบต. เทศบาล สถาบันการศึกษา เพื่อเป็นวิทยากรและเป็นเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องนี้ เพื่อขยายผลครอบคลุม พื้นที่ในทุกภูมิภาคทำให้ชุมชนสามารถจัดหา สารกรองที่มีราคาถูกมาใช้ในระบบการกำจัดสนิมเหล็กเพื่อให้ได้น้ำสะอาดเหมาะสมแก่การอุปโภคบริโภค

 

คุณสมบัติเด่นของเทคโนโลยี
ประชาชนสามารถผลิตสารกรองสนิมและเครื่องกรองน้ำได้เองในราคาต้นทุนต่ำหลังจากผ่านการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการโดยการบรรยายให้ความรู้เรื่องน้ำการปรับปรุงคุณภาพนํ้า และภาคปฏิบัติทำการผลิตสารกรองสนิมเหล็ก ผลิตเครื่องกรองนํ้าสนิมเหล็ก ผลิตเครื่องกรองนํ้าดื่มผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จนมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคทุกขั้นตอน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติการทำเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็กและเครื่องกรองน้ำดื่มไปเป็นตัวอย่างใช้งานในครัวเรือนและขยายผลในชุมชนหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

 

ประโยชน์
1) ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีปัญหาสนิมเหล็กให้กับชุมชน ชุมชนเป้าหมายมีน้ำสะอาดปราศจากสนิมเหล็กใช้ในการอุปโภคและบริโภค
2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการสาธิตและฝึกอบรมให้ผลิตสารกรองสนิมเหล็กและเครื่องกรองน้ำขึ้นใช้เอง หรือผลิตจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
3) สร้างผู้นำ / ตัวแทนชุมชน อบต. เทศบาล สถาบันการศึกษา เป็นวิทยากรและเป็นเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องดังกล่าว เพื่อขยายผลครอบครุมพื้นที่ในทุกภูมิภาค
4) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

 

หลักการผลิตสารกรองสนิมเหล็ก
1) ใช้เม็ดทรายเป็นตัวพยุงหรือตัวแกน
2) เคลือบด่างทับทิมให้ติดเม็ดทราย
3) เผาด่างทับทิมให้สลายตัวกลายเป็นแมงกานีสไดออกไซด์
4) ได้สารแมงกานีสไดออกไซด์เคลือบติดเม็ดทรายใช้ทำสารกรองสนิมเหล็กได้

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์มือถือ : 08 9667 4071

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป