กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

คาราวานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

    ให้บริการพิพิธภัณ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างความสนใจ และโอกาสการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนในภูมิภาค โดยร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษารวมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ - สร้างความเข้าใจและกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ - เพิ่มโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนในภูมิภาค - ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น กิจกรรม - นิทรรศการวิทยาศาสตร์ประเภท hands on ครอบคลุมทุกสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน - กิจกรรมเสริมความรู้สร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ - การแสดงทางวิทยาศาสตร์ นำปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากมาย - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สร้างความคุ้นเคยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - การสัมมนาครู อาจารย์ "การเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์" เป้าหมาย : ปีละ 20-25 จังหวัด จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : จังหวัดละไม่น้อยกว่า 15,000 คน ในระยะเวลา 3-5 วัน ประโยชน์ของผล งาน - เยาวชน : ได้รับประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ทัศนคติ ต่อวิทยาศาสตร์ - ครู อาจารย์ : มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสอนวิทยาศาสตร์ - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น : เห็นประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประจำท้องถิ่น - สถาบันการศึกษา : เกิดความใกล้ชิดระหว่างเยาวชนในพื้นที่กับสถาบันการศึกษา : ร่วมกันให้บริการสังคม การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    การศึกษา - เรียนรู้ - สร้างความตระหนัก ว&ท

สาขาผลงาน : การสร้างกำลังคน

ชื่อผู้ผลิตผลงาน
:
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป