กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1

พิมพ์ PDF

  MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1 เป็นสื่อสารสนเทศทางทะเลในรูปแบบมัลติมิเดีย (ภาพเสียงและคำบรรยายภาษาไทย) ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของทะเลและมหาสมุทร ทั้งในส่วนของทะเลรอบโลก อ่าวไทยและทะเลอันดามัน คุณสมบัติของน้ำทะเลสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการสำรวจทางทะเลในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาแหล่งงานและ สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลอีกด้วย
ประโยชน์ของผลงาน
    เป็นโสตทัศนวัสดุ ในรูปแบบมัลติมิเดีย เพื่อให้ความรู้ด้านสารสนเทศทางทะเล แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    การศึกษา-เรียนรู้-สร้างความตระหนัก ว&ท

สาขาผลงาน
: โสตทัศนวัสดุ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน
:
สำนักภูมิสารสนเทศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป