กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ สูตรเคลือบไร้สารตะกั่วสำหรับเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำ

สูตรเคลือบไร้สารตะกั่วสำหรับเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำ

พิมพ์ PDF

    เคลือบอุณหภูมิต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกเป็นเคลือบซึ่งเผาที่อุณหภูมิ 800 - 1100 องศาเซลเซียส และส่วนใหญ่เป็นเคลือบที่มีส่วนผสมหลักจำพวกฟริต (Frits) หรือ ตะกั่ว ซึ่งนอกจากจะมีราคาแพงแล้ว เคลือบประเภทนี้ถือเป็นเคลือบที่ไม่เหมาะสมในการนำมาใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเพราะสารตะกั่วอาจหลุดออกมาจากเคลือบได้ ดังนั้น การพัฒนาเคลือบไร้สารตะกั่วจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เซรามิกในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เคลือบไร้สารตะกั่วมักเป็นเคลือบที่ใช้อุณหภูมิในการเผาปานกลางถึงสูง จึงจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เคลือบที่สามารถเผาที่อุณหภูมิต่ำลง
    เคลือบไร้สารตะกั่วที่พัฒนาขึ้นนี้มีเป้าหมายที่จะให้มีอุณหภูมิที่ใช้ ในการเผาเคลือบต่ำกว่า 1000 องศาเซลเซียส โดยการใช้สารประกอบต่างๆ เช่น อัลคาไลน์ และอัลคาไลน์เอิธ์ททดแทนตะกั่วในสัดส่วนที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงวิธีการเตรียมวัตถุดิบ วิธีการเคลือบ และวิธีการเผาเคลือบ เช่นการปรับขนาดอนุภาคของดิน การปรับความหนาแน่นที่เหมาะสมความหนาบางของเคลือบ และการปรับ firing curve เป็นต้นซึ่งจะช่วยในการปรับอุณหภูมิการเผาให้ลดต่ำลงได้ทีมวิจัยพัฒนาต้นแบบ ภาคสนามรวม 4 ต้นแบบ ได้แก่ ต้นแบบเคลือบชุด 1-1 สูตร Na-1 ต้นแบบเคลือบชุด 1-2 สูตร GP-3 ต้นแบบเคลือบชุด 3-1 สูตร L-8 และต้นแบบเคลือบชุด 3-1 สูตร L-5 และ อยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร สูตรเคลือบไร้สารตะกั่ว วันที่ยื่นคำขอ 24 กันยายน2551 เลขที่คำขอยื่น 0801004895
ประโยชน์ของผลงาน
    วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการ คือ การลดอุณหภูมิการเผาเคลือบ ซึ่งเป็นการช่วยลดพลังงานและค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในกระบวนการผลิตของ อุตสาหกรรมเซรามิก จึงเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี อีกทั้งแนวทางการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกของ ประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวด ล้อม จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจ และมีความต้องการอยู่เสมอ ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยในด้านภาพลักษณ์ของสินค้าและช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกเพื่อแข่ง ขันในตลาดโลกได้ด้วยเช่นกัน
    ขณะนี้เอ็มเทคกำลังดำเนินการตกลงทำสัญญากับบริษัทเอกชน เพื่อนำเทคโนโลยีไปผลิตผลิตภัณฑ์จำพวกเครื่องปั้นดินเผาเซรามิก ซึ่งใช้ผลงานวิจัยสูตรเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกในระดับอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทยและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        • ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
        • การแก้ไขปัญหาจากการผลิต (ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม)
        • การค้า (เพิ่มโอกาสในการส่งออกเพื่อแข่งขันในตลาดโลก)

สาขาผลงาน :  เทคโนโลยีเซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.อนุชา วรรณก้อน
ดร.ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์
คุณสิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์
คุณสมัญญา สงวนพรรค

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป