กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของที่ระลึก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของที่ระลึก

พิมพ์ PDF

ผลิตภัณฑ์เซรามิกของที่ระลึก

     การผลิตสินค้าเซรามิกประเภทของที่ระลึก มักเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม SMEs และชุมชนซึ่งขาดการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชใ้นกระบวนการผลิตนับตั้งแต่ การเตรียมเนื้อดิน เคลือบ การขึ้นรูปการตกแต่งผลิตภัณฑ์และการเผา และขาดการพัฒนาบุคลากรที่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้คุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีการสูญเสียในขั้นตอนการผลิตสูงถึงร้อยละ 25 นอกจากนั้นแล้วยังขาดนักออกแบบที่จะพัฒนารูปแบบสินค้าให้เป็นที่นิยมของตลาด และเทคนิคการตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งส่งผลให้สินค้าเซรามิกประเภทของที่ระลึกขาดศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งๆ ที่สินค้าประเภทนี้ยังมีโอกาสขยายตลาดได้อีกมาก
     กรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งมีหน่วยงานวิจัยพัฒนาทางด้านเซรามิกจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสินค้าเซรามิกของที่ระลึก เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออก โดยทำการพัฒนารูปแบบ เทคนิคการตกแต่ง โดยการแกะลายนูนตํ่าบนต้น แบบปูนปลาสเตอร์ และการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเตรียมนํ้าดิน การขึ้นรูป การตกแต่ง สี การเคลือบและการเผา ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสวยงาม เหมาะที่จะให้เป็นของที่ระลึกในวาระต่างๆ

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางวรรณา ต.แสงจันทร์
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7410
โทรสาร : 0 2201 7373
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป