กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เบ้าอะลูมินา

พิมพ์ PDF

เบ้าอะลูมินา

     เบ้าอะลูมินาเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟชนิดหนึ่ง สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง (โดยทั่วไปสูงกวา่ 1500 องศาเซลเซียส) จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญมากในกระบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนสูงของอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น เหล็ก และเหล็กกล้า อัญมณีและเครื่องประดับ แก้ว เป็นต้น ผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดมีรูปร่างและสมบัติแตกต่างกันออกไป ต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานแต่ละประเภทด้วย มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความสูญเสียหรืออันตรายร้ายแรงได้
     ในปัจจุบันนี้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและมีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก เป็นผลให้ปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟชนิดต่างๆ ในประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงมาก
     ผลิตภัณฑ์เบ้าอะลูมินา ซึ่งใช้มากในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศปีละเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศไปปีละไม่น้อย การที่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนิยมใช้เบ้าอะลูมินาในการเผาพลอยเพื่อเพิ่มคุณภาพเนื่องจากเบ้าอะลูมินามีความทนไฟสูง แข็งแรง แข็ง ทนต่อการขัดสีและกัดกร่อนทางเคมีได้ดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้วิจัยและพัฒนาเบ้าอะลูมินาขึ้นสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ส่งผลให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
 

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางวรรณา ต.แสงจันทร์
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7410
โทรสาร   : 0 2201 7373
E-mail    : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป