กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

พิมพ์ PDF

         

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จับมือ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 หรือ ECTI-CARD 2016 ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย มี ผศ. นิวัตร จารุวาระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.สมศักดิ์ ชุมช่วย นายกสมาคม ECTI  ,นางอัจฉรา เจริญสุข รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวอวยพรและเปิดงาน จากนั้นมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “มาตรวิทยาเพื่อสังคมคุณภาพ” โดย นางอัจฉรา เจริญสุข (มว.)“Innovation Development 4.0 Model” โดย ดร.ศักดา พรรณไวย (ผู้แทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย) และ “ วิศวกรซ่อมมนุษย์โดยการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์” โดย  ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณะบดี คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

           ECTI-CARD เป็นการประชุมทางวิชาการที่เน้นการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยผลงานที่นำเสนอจะได้รับการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ยังได้มีการเลือกบทความที่น่าสนใจมานำเสนอในที่ประชุม และการประชุมในครั้งนี้เป็นการเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกประคมอาเซียน (AEC)
 
 

           มว. ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพร่วมได้มีส่วนในการบรรยายองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา นำเสนองานวิจัย และจัดงานแสดงโปสเตอร์ของผู้นำเสนองานวิจัยตลอดจนคัดเลือกโปสเตอร์งานวิจัยที่น่าสนใจเพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการสร้างนวัตกรรมในอนาคต

โดยในวันที่ 27 การประชุมแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ได้แก่  Medical Application,Programming & Robot ,Wireless Network,Antenna Tech,Sensor Technology,Animation & Robot,DSP & ApplicationControl Systems,Energy management,Image ProcessingWeb application,Non-Destructive Inspection & Analysis,Special DSI,Monitoring System ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจในการเข้าร่วมงาน และส่งผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก

 

 

 

          วันที่ 28  มีการบรรยายายในหัวข้อ “ความสำคัญของมาตรวิทยากับงานวิจัย” โดย รต. ชลิต คุ้มเทวี รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า (มว.) พร้อมกิจกรรมให้บริการสอบเทียบ DMM โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมใบรายงานผลการสอบเทียบแก่ผู้เข้าร่วมงาน อาทิ Resolution <5.5 digits , Volt Ohm Amps Functions, Calibration Reportและวิทยากรรับเชิญจากสิงคโปร์ Mr. Dan Tan Fluke Regional Product Manager, Measuretronix บรรยายเรื่อง A Break Through for Simplicity in RF Calibration และ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัตร กรรมการสมาคม ECTI, Q-Thai Forum บรรยายเรื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาการ รหัสลับควอนตัม

 

 

           และในวันที่ 29 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักมาตรวิทยาจาก มว.  อาทิ Effect on Winding Resistance Meter Accuracy to Transformer Product , Automatic Volt- Amp Method for High Resistance Measurement, The Dual Mixer Time Difference System for Calibrating a High Stability Frequency Source, Development of an Accurate Laser Power Testing Kit for Safety Assessment of Commercial Laser Pointers in Thailand ลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งด้วยองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาอุณหภูมิ,การสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลที่จุดกำเนิดอุณหภูมิมาตรฐานยูเทคติคโคบอลต์-คาร์บอน, การสอบเทียบมาตรฐานรังสียูวีเอ โดยการเทียบกับมาตรรังสีเชิงสเปกตรัม มาตรฐานของมว., การสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 6 ½ หลัก ด้วยวิธีการวัดแทนที่ โดยใช้การวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 8 ½ หลัก เปรียบเทียบกับวิธีการวัดโดยตรง และ การศึกษาผลกระทบจากความร้อนของตัวต้านทานวัดกระแส 10, 20 และ 50 แอมแปร์และการนำไปใช้งานของตัวต้านทานวัดกระแสในการสอบเทียบฟังก์ชันกระแสไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องแหล่งจ่ายมาตรฐาน เป็นต้น

 

 

 
 

ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตร /นายประสิทธิ์ บุปผาวรรณา 

เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป