กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

พิมพ์ PDF

    

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีสิ่ง แวดล้อมและทรัพยากร นิเวศวิทยาและพลังงาน ได้พัฒนากระบวนผลิตระบบหมักก๊าซชีวภาพ เป็นระบบที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศ โดยย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่น น้ำเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร มูลสัตว์ ต่างๆ และขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผักสด เป็นต้น ไปเป็นก๊าซชีวภาพ อันได้แก่ ก๊าซมีเทน และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นหลัก โดยมีร้อยละ ก๊าซมีเทนประมาณ 70 ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้ เช่น นำไปเป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม หรือผลิตไฟฟ้า หรือ ผลิตความร้อน ระบบหมักก๊าซชีวภาพใน ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบให้มีการทำงานที่ง่าย ขึ้น ไมยุ่ง่ ยากซับซอ้ น และมีคา่ ใช้จ่า่ยตํ่า นอกจากนี้ ระบบหมักก๊าซชีวภาพสามารถช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ได้

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางพัทธนันท์ นาถพินิจ
ฝ่า่ยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองหา้ ต.คลองหา้ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2577 9000
โทรสาร : 0 2577 9009
Call center : 0 2579 3000
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป