กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ ชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง (Briquetting Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น(Gasificatio)

ชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง (Briquetting Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น(Gasificatio)

พิมพ์ PDF

                                                             
                                                                            
                                                    เป็นเครื่องอัดแท่งชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขนาดกำลังการผลิตสูงสุดถึง 150-180 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เป็น เครื่องจักรที่จำเป็นสำหรับการผลิตชีวมวลตั้งต้นสำหรับเตาระบบแก๊ส ซิฟิเคชั่น โดยวัตถุดิบต้องผ่านการย่อยให้มีขนาดเล็กก่อนนำเข้าสู่ การอัดด้วยกลไกที่สามารถผลิตเชื้อเพลิงแท่งได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน ปัจจุบัน พบว่า เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็งที่มีรูปแบบการทำงานด้วย กลไก Pulverizing ยังไม่มีการผลิตขึ้นภายในประเทศ ดังนั้น การ ศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรโดยใช้วิศวกรรมย้อนรอยจึงช่วยส่งเสริม ให้มีการผลิตเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการ เกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับนำไปใช้งานเพื่อการผลิตชีวมวลแข็ง สำหรับเตาระบบแก๊สซิฟิเคชั่น ด้วยวัตถุดิบที่มาจากทั้งเศษวัสดุเหลือ ใช้ทางการเกษตรและกากน้ำเสียอุตสาหกรรม (Sludge) นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพิ่มมูลค่าเถ้าถ่านที่ได้จากเตาระบบแก๊สซิฟิเคชั่นโดย การอัดให้อยู่ในรูปถ่านอัดแท่งได้อีกเช่นกัน

 

 

 

 

 

พัฒนาโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 0 2564 6500
โทรสาร : 0 25646373
ร่วมกับ
บริษัท เอเซียไฮโดรลิค จำกัด
369 หมู่ที่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0 2315 4755-59
โทรสาร : 0 2315 4758

 

สนับสนุนโดย
โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้า้งเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2354 4466 ต่อ 613, 666
โทรสาร : 0 2354 3712

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป