กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เครื่องหีบนํ้ามันจากเมล็ดสบู่ดำ

พิมพ์ PDF

                                                                   
      เครื่องหีบน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ 3 ขนาด ได้แก่ขนาดกำลังการผลิต 5-10 กิโลกรัมเมล็ด/ชั่วโมง (แบบใช้มือโยก) ขนาดกำลังการผลิต 10- 15 กิโลกรัมเมล็ด/ชั่วโมง (แบบใช้ระบบสกรูอัด) และขนาดกำลังการผลิต 100-120 กิโลกรัมเมล็ด/ชั่วโมง (แบบใช้ระบบสกรูอัด)

 

คุณสมบัติของเครื่องหีบน้ำมันสบู่ดำ ขนาดกำลังการผลิต 5-10 กิโลกรัมเมล็ด/ชั่วโมง
1. สามารถหีบน้ำมันได้ 2-2.5 ลิตร ต่อ 7.5 กิโลกรัมเมล็ด / ชั่วโมง โดยหีบได้ 300 กรัมเมล็ด ต่อครั้งการผลิต
2. หีบอัดด้วยกระบอกไฮโดรลิค ขนาด 20 ตัน
3. สามารถใช้ระบบ 2 จังหวะเพื่อทุ่นแรง ทั้งนี้หากไม่ต้องการใช้แ้รงคน สามารถติดปั๊มไฮโดรลิคได้ โดยใช้ต้นกำลังจากแบตเตอรี่ 12 Volt แต่ราคาเครื่องจะสูงขึ้น

 

คุณสมบัติของเครื่องหีบน้ำมันสบู่ดำ ขนาดกำลังการผลิต 10-15 กิโลกรัมเมล็ด /ชั่วโมง
1. สามารถหีบน้ำมันได้ 5-6 ลิตร/ชั่วโมง โดยหีบน้ำมันด้วยระบบ สกรูอัด (Screw Press)
2. ใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า กระแสไฟ 220 Volt หรือใช้เครื่องยนต์ ดีเซลรอบช้าเป็นต้นกำลัง ขนาด 7-10 แรงม้า ซึ่งเป็นขนาดที่เล็ก กว่าเครื่องที่มีจำหน่ายในท้องตลาดประมาณเท่าตัว (ทำให้ต้นทุน การทำงานตํ่ากวา่ ประหยัดกวา่ )

 

พัฒนาโดย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
86/6 อาคารสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096
โทรสาร : 0 2712 2979

ร่วมกับ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 0 2564 6500
โทรสาร : 0 25646373
และ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 08 1905 6128
โทรสาร : 0 2755 6686

 

สนับสนุนโดย
โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2354 4466 ต่อ 613, 666
โทรสาร : 0 2354 3712

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป