กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

การวิจัยสารเภสัชรังสี 99mTC Hynic-TOC

พิมพ์ PDF

    ไทโรซีนออกทรีโอไทด์ Tyrosine (3) - Octreotide,TOC] เป็นสารจำพวกเพปไทด์ที่ได้รับการสังเคราะห์เลียนแบบโซมาโตสแตติน (Somatostatin) สารชีวภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อตัวรับของมัน (SomatostatinReceptor) ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในเซลล์เนื้องอกของต่อมไร้ท่อ ดังนั้นจึงสามารถใช้ TOC ควบคู่กับสารกัมมันตรังสีTechnetium-99m (99mTc) เพื่อตรวจหาตำแหน่งเนื้องอกและมะเร็งของต่อมไร้ท่อ ขณะนี้เภสัชรังสี 99mTC Hynic-TOCพร้อมที่จะบริการในรูปแบบพร้อมฉีดให้ผู้ป่วย (Unit Dose)ซึ่งเป็นการพัฒนาการให้บริการเภสัชรังสีอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และกำลังดำเนินการต่อยอดวิจัยการผลิตเภสัชรังสีสำหรับบำบัดมะเร็งของต่อมไร้ ท่อและของอวัยวะอื่นๆในอนาคตอันใกล้
ประโยชน์ของผลงาน
    สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประสบความสำเร็จในการผลิตเภสัชรังสี99mTC Hynic-TOC เพื่อให้บริการแก่หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จากการทดสอบผลทางคลินิกพบว่าสามารถวินิจฉัยมะเร็งของต่อมไร้ท่อได้อย่างถูก ต้องและแม่นยำ และสามารถให้บริการได้ในปี 2551
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    สาธารณสุข

สาขาผลงาน :  งานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางสาวนิภาวรรณ ปรมาธิกุล
กลุมวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป