กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การแพทย์และเภสัช โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ รางวัลโครงการดีเด่นของชาติประจำปี 2550 ของคณะกรร

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ รางวัลโครงการดีเด่นของชาติประจำปี 2550 ของคณะกรร

พิมพ์ PDF

    ในปัจจุบนั มีการนำเทคโนโลยกีารสร้างต้ แบบรวดเร็ว ทางการแพทย์ (Medical Rapid Prototyping) มาประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความบกพร่องบริเวณกระโหลกศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร ตลอดจนการศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์และงานทันตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการในส่วนต่างๆ เทคโนโลยีนี้ใช้เพื่อสร้างหุ่นจำลองทางการแพทย์ 3 มิติ (Medical Model) ตลอดจนการออกแบบและสร้างวัสดุฝังใน (Implant) โดยอาศัยข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์ของผู้ป่วย ทั้งนี้ศัลยแพทย์สามารถใช้กะโหลกศีรษะเทียมจากเทคโนโลยีดังกล่าวมาปลูกถ่าย ในคนไข้ได้ทันทีจึงสามารถลดขั้นตอนการปั้นแต่งกะโหลกศีรษะเทียมด้วยมือใน ระหว่างการผ่าตัด ทำให้ระยะเวลาการผ่าตัดลดลง ผลการผ่าตัดมีความสวยงามมากขึ้น คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วและอยู่ในโรงพยาบาลน้อยลงเป็นการลดค่าใช้จ่ายทั้งต่อตัว ผู้ป่วยและโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไทยได้เป็นอย่างมาก
ประโยชน์ของผลงาน
    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำหลายแห่งในประเทศ ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 277 ราย ซึ่งมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)โดยร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันได้ดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ทั้งยังได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงาน ในส่วนภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางในแต่ละภูมิภาคในการเผยแพร่เทคโนโลยีนี้ไปสู่ผู้ป่วยใน ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย และในอนาคตจะดำเนินการพัฒนาเพื่อให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        • การแก้ไขปัญหาจากการผลิต
    การดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป

สาขาผลงาน :  การแพทย์

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป
รศ.นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์
ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
ผศ.นพ.ดร.ภัทรวิทย์ รักษ์กุล
นพ.ช่อเพียว เตโชฬาร
นพ.สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
นายณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล
นางสาวยุพาพร แก้วพรม
นายตราทัศ อาพัทธนานนท์
นายมารุต วงษ์คำช้าง
นายจตุรงค์ จิตต์สอาด
นางสาวสุธินี แสงอรุณ
นายทศพล จันทร์คีรี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป