กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

แชมพูสมุนไพร

พิมพ์ PDF

แชมพูสมุนไพร     จากการทดสอบสมบัติแชมพูสมุนไพรที่ผลิตในชุมชน (สินค้า OTOP) พบว่าแชมพูส่วนใหญ่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แชมพู (มผช. 92/2548) ปญั หาสว่ นมากที่พบคือแชมพูมีการเปลี่ยนแปลง ไม่คงสภาพ มีการตกตะกอน ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ต่ำกว่า 5 และมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด (>103 โคโลนี/ตัวอย่าง1 กรัม) เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่จะนำสมุนไพรที่มีสมบัติบำรุงเส้นผมซึ่งเป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมาใส่ลงในแชมพู และมีการปรับเปลี่ยนสูตรโดยขาดความรู้เรื่องเทคนิคและขั้นตอนการผลิตนอกจากนี้ ขาดการควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมกับระบบคุณภาพ(หลักเกณฑว์ ิธีที่ดีในการผลิต, GMP) เขา้ มาควบคุม การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสุขลักษณะที่ถูกต้องของสถานที่ทำการผลิตซึ่งล้วนเป็นปัจจัย ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดี

 

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแชมพูสมุนไพร โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการและให้คำปรึกษาแนะนำให้กับผู้ประกอบการที่สนใจเพื่อให้สามารถผลิตแชมพูสมุนไพรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเปน็ ที่ยอมรับของผูบ้ ริโภค

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางจิตต์เรขา ทองมณี
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7110
โทรสาร : 0 2201 7102
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป