กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออก"

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออก"

พิมพ์ PDF

นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออก" โดยมี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นายมานิตย์ ซ้อนสุข รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมด้วย ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวังจันทบุรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553

     นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายที่จะผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาในชุมชน ผ่านโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลการดำเนินการควบคุมแมลงวันผลไม้และการใช้สารละลายผงไหมปรับปรุงคุณภาพมังคุดที่ตำบลตรอกนองอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

    เนื่องจากผลไม้ไทย เป็นที่ต้องการของตลาดจีน มีการส่งออกมากถึง 80% และมีความต้องการอย่างไม่จำกัด แต่ผลไม้เหล่านั้นกลับถูกจำกัดด้วยการขนส่งทางเรือเพียงอย่างเดียว เพราะราคาขนส่งทางเรือที่ถูกกว่าการขนส่งทางเครื่องบินมาก ทำให้มีปัญหาในเรื่องของคุณภาพของผลไม้ที่อาจด้อยลง เพราะใช้เวลาการขนส่งนานนับเดือน

    สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ทำการวิจัยการใช้สารละลายผงไหมฉีดพ่นผลไม้ขณะที่ออกผลอยู่บนต้น 3-4 ครั้ง ผลปราฎกว่าสามารถยืดอายุผลไม้ออกไปได้นานนับเดือน อีกทั้งผลสวยและมีรสชาติอร่อย ทำให้ปัญหาการขนส่งลดน้อยลง ในครั้งนี้ เราได้สนับสนุนโครงการหมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก เพื่อช่วยเกษตรกรและเป็นต้นแบบการเรียนรู้และถ่ายทอดไปสู่ชุมชนอื่น เพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป 

     นายพงศธร สัจจชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ทิศเหนือติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว และปราจีนบุรี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 245 กิโลเมตร สภาพพื้นที่มีทั้งป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล และด้วยจังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าผลไม้ปลอดสารพิษและเป็นแหล่งค้าพลอยชั้นดีของโลก ประชาชนอยู่ในสังคมร่มเย็นเป็นสุข จึงเป็นการดีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อพัฒนาผลไม้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวจันทบุรี 

    นายมานิตย์ ซ้อนสุข รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า งานวิจัยการควบคุมแมลงวันผลไม้ โดยการใช้แมลงที่เป็นหมันได้พัฒนามาหลายสิบปีแล้ว โดยเริ่มทดลองที่สถานีทดลองเกษตรที่ศูนย์ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประสบความสำเร็จสามารถลดความเสียหายของผลไม้เมืองหนาวที่เพาะปลูกให้ต่ำกว่า 5% จึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้มาดำเนินการควบคุมแมลงวันผลไม้ที่ตำบลตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จำนวนแมลงวันผลไม้ลดลง ความเสียหายของผลไม้ก็ลดลง

     นอกจากนี้ สทน. ยังได้ดำเนินการวิจัยการใช้สารละลายไหมปรับปรุงคุณภาพมังคุด พบว่าทำให้มังคุดมีขั้วผลและกลีบเลี้ยงเขียว เก็บได้นานขึ้น เกษตรกรขายได้ราคาดีขึ้นและมีบริการฉายรังสีผลไม้ 6 ชนิด คือ มังคุด เงาะ สับปะรด มะม่วง ลิ้นจี่และลำไย เพื่อส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จัดอบรม 'อินโฟกราฟิก' สู่การใช้งานจริง
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำ Video short clip หวังเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการทำ Presentation
» "ปลัด ก.วิทย์ ส่งเสริมข้าราชการใหม่มีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
» สป.วท.จัดอบรม เรื่อง "การบริหารและการจัดงานคลัง และพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
» ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ก.วิทย์ จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "ระวัง!!!...ผลประโยชน์ทับซ้อน
» ซินโครตรอน รุกอาเซียน จัด 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ หวังเพิ่มศักยภาพนักวิจัย เทียบเท่าสากล
» กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปยางธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการไทยวันแรก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป