กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการสืบค้นข้อมูล ก.วิทย์ฯ จับมือ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนบนเกาะสีชัง

ก.วิทย์ฯ จับมือ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนบนเกาะสีชัง


 

    23 พฤศจิกายน  2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.)  ร่วมมือ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกาะสีชัง เป็นพื้นที่พิเศษ มีระบบการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาล รองรับปริมาณขยะได้รวม 20 ตัน/วัน โดยนำร่องการใช้เทคโนโลยีทางกลและชีวภาพหรือเทคโนโลยี MBT (Mechanical and Biological Treatment Technology) เพื่อการจัดการขยะชุมชน 5 ตัน/วัน คาดว่าผลสำเร็จของจากโครงการฯ จะนำไปสู่รูปแบบของส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการการขยะและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ เวทีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
 
 
     รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ความร่วมมือในวันนี้ถือเป็นการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาจังหวัดอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด โดยความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เห็นชอบให้ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนในพื้นที่ในแต่ละจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งจะเป็นโครงการฯ ที่จะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ให้สามารถบริหารจัดการการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในการจัดการขยะได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
     นางวนิดา บุญนาคด้า  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน. กล่าวว่า สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มีความประสงค์จะนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ที่พัฒนาขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส). มาใช้ในพื้นที่เกาะสีชังคือ เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถปรับเสถียรภาพของขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel:RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเพื่อจัดการขยะชุมชนทั่วประเทศ และยังเป็นเทคโนโลยีการจัดการขยะ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สนับสนุนให้มีการนำไปใช้ในพื้นที่นำร่องและสัมฤทธิ์ผลมาแล้ว เช่น โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน พื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
   
 
     โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะร่วมกัน 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  และเทศบาลตำบลเกาะสีชัง โดยมีกรอบงบประมาณรวม ทั้งสิ้น 18,232,200.- บาท วัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้ 1) เพื่อให้เกาะสีชัง เป็นพื้นที่พิเศษ มีระบบการบริหารจัดการขยะที่ มีประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาลรองรับปริมาณขยะได้รวม 20 ตัน/วัน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและงบประมาณ 2)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการจัดการขยะ โดยนำร่องการใช้เทคโนโลยีทางกลและชีวภาพหรือเทคโนโลยี MBT (Mechanical and Biological Treatment Technology) เพื่อการจัดการขยะชุมชน 5 ตัน/วัน ภายใต้การสนับสนุนจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้การส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาชุมชนระดับต้นแบบ 3)  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนให้แก่ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ให้มี ระบบจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการคัดแยก การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของประเทศ 4)  เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจัดการขยะ ขนาด 5 ตัน/วัน โดยวิธีทางกลและชีวภาพ อย่างเป็นรูปธรรมในเทศบาลตำบลเกาะสีชัง 5)  เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและระบบน้ำเสียใต้งบประมาณจากกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการจัดการขยะชุมชน 15 ตัน/วัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 6)  เพื่อให้เกิดรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเแก้ไขปัญหาขยะและขับเคลื่อนแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติให้สัมฤทธิ์ผล     
 
 
    ทั้งนี้ ผลสำเร็จของจากโครงการฯ จะนำไปสู่รูปแบบของส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการการขยะและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบรรลุเป้าหมายให้เกาะสีชังมีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล รองรับปริมาณขยะได้รวม 20 ตัน/วัน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะแนวใหม่อันนาไปสู่การพึ่งพาตนเองในการจัดการขยะได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด อันเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาสมดุลและยั่งยืนต่อไป
 
     ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ เป็นอีกหนึ่งในผลงานการคิดค้น วิจัย พัฒนาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ผ่านมาการวิจัยและพัฒนามาเกือบ 10 ปี เป็นเทคโนโลยีที่สามารถปรับเสถียรภาพของขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นเชื้อเพลิงขยะและปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเพื่อจัดการขยะชุมชนทั่วประเทศ
 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มอบหมายภารกิจให้มหาวิทยาลัยสุรนารีเป็นสถาบันการศึกษาคลีนิกเทคโนโลยีเครือข่ายได้นำองค์ความรู้ ผลการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ”วาระแห่งชาติ” ตามนโยบายของรัฐบาลและช่วยส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาชุมชนระดับต้นแบบ เทศบาลตำบลเกาะสีชังอย่างเป็นรูปธรรม


ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ :  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์, นายรัฐพล หงสไกร
ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป