กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่คณะนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ของประเทศไทยในวารสารมาตรฐานสากลจากฐานข้อมูล Science Citation Index ระหว่างปี ค.ศ. 1995-2003 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางด้านความแข็งแกร่ง ทางด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศมตลอดจนเพื่อทราบว่านักวิจัยที่มีความสามารถในสาขาต่างๆมมนั้น อยู่ในสถาบันใดบ้างมซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีของประเทศต่อไป

หน่วยงานให้บริการ :

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป