กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการสืบค้นข้อมูล

บริการสืบค้นข้อมูล

บริการด้านการสืบค้นข้อมูลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการให้บริการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล เอกสารและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยการรวบรวมรูปแบบให้บริการด้านการสืบค้นข้อมูล

 ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่คณะนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ของประเทศไทยในวารสารมาตรฐานสากลจากฐานข้อมูล Science Citation Index ระหว่างปี ค.ศ. 1995-2003 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางด้านความแข็งแกร่ง ทางด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศมตลอดจนเพื่อทราบว่านักวิจัยที่มีความสามารถในสาขาต่างๆมมนั้น อยู่ในสถาบันใดบ้างมซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีของประเทศต่อไป

หน่วยงานให้บริการ :

 

 

 

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ของ สวทช.


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ของ สวทช. โดยสามารถค้นหาได้ตามชื่อสาขาความเชี่ยวชาญ

หน่วยงานให้บริการ :

 

 

 

ฐานข้อมูลนักวิจัยของไทย

ฐานข้อมูลนักวิจัยของไทย สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามชื่อ สาขาที่เชี่ยวชาญ โดยเป็นนักวิจัยของ สวทช. นักเรียนทุน ก.พ. นักเรียนทุนญี่ปุ่น โดยสามารถ Link ไปดูผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานให้บริการ :

 

 

 

ฐานข้อมูลรวบรวมวิทยานิพนธ์ไทย

ฐานข้อมูลรวบรวมวิทยานิพนธ์ไทย โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันราชภัฎ หน่วยงานรัฐบาล เช่น สถาบันพระปกเกล้า สำนักอัยการสูงสุดฯ เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ หากต้องการวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อโดยตรงที่มหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของตัวเล่ม หรือถ้าท่านไม่สะดวก ทาง ศสท. มีบริการสั่งสำเนาวิทยานิพนธ์

หน่วยงานให้บริการ :

 

 

 

ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย


ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย แหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนรวมทั้งให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงจัดทำโครงการนำร่อง ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของแต่ละสถาบัน ซึ่งเผยแพร่แล้วทางอินเทอร์เน็ต ให้สามารถบริการสืบค้นฐานข้อมูลต่างระบบได้จากจุดเดียว โดยเริ่มบริการโครงการนำร่องสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทยทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ กันยายน 2544

หน่วยงานให้บริการ :

 

 

 
หน้า 2 จาก 4
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป