กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการสืบค้นข้อมูล

บริการสืบค้นข้อมูล

บริการด้านการสืบค้นข้อมูลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการให้บริการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล เอกสารและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยการรวบรวมรูปแบบให้บริการด้านการสืบค้นข้อมูล

 ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย

ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย บริการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี เอกสารการวิจัยและทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในห้องสมุด และสืบค้น ข้อสนเทศจากฐานข้อมูล WebOPAC และจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดของสถาบันฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ วว .และบุคคลภายนอก โดยบรรณารักษ์

หน่วยงานให้บริการ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

 

 

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)


ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ให้บริการสืบค้นรายชื่อหนังสือที่ต้องการ พร้อมสั่งจอง ขอยืม ผ่านอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี ได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS: Science and Technology Knowledge Services) หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.

หน่วยงานให้บริการ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

 

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต

หน่วยงานให้บริการ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 

 
หน้า 4 จาก 4
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป