กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการสืบค้นข้อมูล

บริการสืบค้นข้อมูล

บริการด้านการสืบค้นข้อมูลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการให้บริการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล เอกสารและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยการรวบรวมรูปแบบให้บริการด้านการสืบค้นข้อมูล

 บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร


บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร  และสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรในต่างประเทศ

หน่วยงานให้บริการ :

 

 

 

บริการสืบค้นเอกสารมาตรฐานของไทย


บริการสืบค้นเอกสารมาตรฐานของไทย  เช่น มาตรฐานสินค้า มาตรฐานระบบ มาตรฐานทั่วไป

หน่วยงานให้บริการ :

 

 

 

บริการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรม


บริการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรม ระบบสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมผ่าน chameleon Portal และ Virtua Ils Infostation ของ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หน่วยงานให้บริการ :

 

 

 

บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่อง เฉพาะราย


บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่อง เฉพาะราย เป็นบริการสารนิเทศทันสมัย ที่สำนักหอสมุดฯจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยให้ผู้ขอรับบริการ ได้เข้าถึงสารนิเทศทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามต้องการอย่างต่อเนื่อง และประหยัดเวลาโดยเจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้ติดตามคัดเลือกสารนิเทศตามขอบเขตและเนื้อหาที่ผู้ขอรับบริการกำหนดไว้ จากเอกสารสิ่งพิมพ์ฉบับล่าสุดที่สำนักหอสมุดฯได้รับ อาทิ วารสาร วารสารสารสังเขป แล้วทำการรวบรวม สำเนาและจัดส่งให้ผู้ขอรับบริการทางไปรษณีย์ ข้อมูลที่จัดส่งจะอยู่ในรูปแบบหน้าสารบัญ วารสารบทความ บทคัดย่อ ปัจจุบันได้เพิ่มบริการเอกสารฉบับที่มีการอ้างอิงถึง ทั้งที่เป็นบทความ และเอกสารสิทธิบัตร

หน่วยงานให้บริการ :

 

 

 

Journal Link

"Journal Link" เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 204 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย

หน่วยงานให้บริการ :

 

 

 
หน้า 3 จาก 4
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป