กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการสืบค้นข้อมูล

บริการสืบค้นข้อมูล

บริการด้านการสืบค้นข้อมูลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการให้บริการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล เอกสารและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยการรวบรวมรูปแบบให้บริการด้านการสืบค้นข้อมูล

 ทำเนียบห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ข้อมูลการให้บริการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการต่างๆนี้ ได้จัดเรียบเรียงในสองประเด็นใหญ่ๆคือ ความสะดวกในการใช้งานและความสามารถทางเทคนิคของห้องปฏิบัติการ โดยประเด็นความสะดวกในการใช้งานนั้น ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลได้ทั้งสถานที่ติดต่อของห้องปฏิบัติการ จนถึงชนิดของเครื่องมือวัดที่สามารถให้บริการได้ และในประเด็นความสามารถทางเทคนิคของห้องปฏิบัติการนั้นได้แสดงไว้ด้วยความ สามารถของการวัดที่ดีที่สุด (Best Measurement Capability) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกให้เหมาะสมกับเครื่องมือวัดของตนเอง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

 

 

ระบบสืบค้นและบริการข้อมูลดาวเทียมผ่านเครือข่าย (CUDOS)

ระบบสืบค้นและบริการข้อมูลดาวเทียมผ่านเครือข่าย (CUDOS) ให้บริการสืบค้นคลังข้อมูลดาวเทียม และผู้ใช้สามารถสั่งข้อมูลออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถเลือกขอรับบริการข้อมูลทั้งในรูปแบบของ (CD-ROM) หรือผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ (FTP) ได้

หน่วยงานให้บริการ :

 

 

 

เครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร


เครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมดว่าอยู่ ณ ที่ใดบ้าง ในเวลาเดียวกัน

หน่วยงานให้บริการ :

 

 

 

ฐานข้อมูลแก้วและกระจก

ฐานข้อมูลแก้ว ศูนย์ปฏิบัติการแก้วและกระจกให้บริการฐานข้อมูลวัตถุดิบ งานวิจัย บริษัท และหน่วยงานบริการวิเคราะห์ โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้วและกระจก กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หน่วยงานให้บริการ :

 

 

 

ฐานข้อมูลเซรามิก


ฐานข้อมูลเซรามิก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ได้เริ่มดำเนินโครงการบริการข้อมูล และการวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์เพื่ออุตสาหกรรม ในปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทางเซรามิกส์เพื่อให้ห้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป

หน่วยงานให้บริการ :

 
หน้า 1 จาก 4
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป