แผ่นพับ "สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕"

พิมพ์

เมื่อปี ๒๕๐๕ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ได้ตัดสินว่า ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา และให้ไทยถอนทหารหรือตำรวจออกจากปราสาทพระวิหารหรือในบริเวณใกล้เคียงในดินแดนของกัมพูชา ตลอดจนคืนวัตถุโบราณที่ไทยอาจโยกย้ายออกจากปราสาทฯ

เกือบครึ่งศตวรรษต่อมา กัมพูชาได้ยื่นคำขอต่อศาลฯ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษาคดีปราสาท
พระวิหารที่ศาลฯ ได้ตัดสินไว้เมื่อปี ๒๕๐๕ และในขณะเดียวกันได้ขอให้ศาลโลกกำหนดมาตรการชั่วคราว (Provisional Measures)
โดยขอให้ศาลฯ สั่งให้ไทยถอนทหารออกจากบริเวณปราสาทพระวิหารระหว่างที่รอศาลฯ ตัดสินคดีตี

ความความคืบหน้าของคดีฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับได้ที่ "สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕"

 

ที่มา : บันทึกที่ กต ๐๙๐๓/ว ๒๘๘๕ ลว ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผ่นพับ "สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕" และ เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ (ศูนย์ข่าว http://www.mfa.go.th/tcs)