กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการข้อมูล/ข่าวสาร การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2553-2559

การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2553-2559

พิมพ์ PDF

          เอกสารการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2553-2559 จัดทำขึ้นเพื่อสรุปสาระสำคัญของบทบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผนงาน-โครงการ/กิจกรรม รวมถึงงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดที่รองรับและผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

          เนื้อหาสาระเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2551-2555 และส่วนที่ 2 บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2553-2559 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายและแผน และการประสานติดตามงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้กับผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป