กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
 • Error loading feed data.
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการข้อมูล/ข่าวสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างแดน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างแดน

พิมพ์ PDF

     วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจ และสังคมฐานความรู้ ซึ่งจะทำให้ประเทศมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากกระ แสโลกาภิวัตน์ (การเคลื่อนย้ายข้ามประเทศอย่างเสรีของปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ทุน บุคลากร สินค้าและบริการ และข้อมูลความรู้และข่าวสาร) และรับมือกับประเด็นอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบสำคัญต่อประเทศ
     การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดยการรวบรวมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสร้างมุมมองและแนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของประเทศ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้มากที่สุด จึงเป็นจุดมุ่งหมาย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลาของการก่อตั้ง

 

Daily Headlines

Research Article

 • Genomic insights into the early peopling of the Caribbean

  The Caribbean was one of the last regions of the Americas to be settled by humans, but how, when, and from where they reached the islands remains unclear. We generated genome-wide data for 93 ancient Caribbean islanders dating between 3200-400 cal. BP and find evidence of at least three separate dispersals into the region, including two early dispersals into the Western Caribbean, one of which seems connected to radiation events in North America. This was followed by a later expansion from South America. We also detect genetic differences between the early settlers and the newcomers from South America with almost no evidence of admixture. Our results add to our understanding of the initial peopling of the Caribbean and the movements of Archaic Age peoples in the Americas.

 • Determining plasmonic hot-carrier energy distributions via single-molecule transport measurements

  Hot-carriers in plasmonic nanostructures, generated via plasmon decay, play key roles in applications like photocatalysis and in photodetectors that circumvent band-gap limitations. However, direct experimental quantification of steady-state energy distributions of hot-carriers in nanostructures has so far been lacking. We present transport measurements from single-molecule junctions, created by trapping suitably chosen single molecules between an ultra-thin gold film supporting surface plasmon polaritons and a scanning probe tip, that can provide quantification of plasmonic hot-carrier distributions. Our results show that Landau damping is the dominant physical mechanism of hot-carrier generation in nanoscale systems with strong confinement. The technique developed in this work will enable quantification of plasmonic hot-carrier distributions in nanophotonic and plasmonic devices.

 • Reducing transmission of SARS-CoV-2

  Masks and testing are necessary to combat asymptomatic spread in aerosols and droplets

 • Introductions and early spread of SARS-CoV-2 in the New York City area

  New York City (NYC) has emerged as one of the epicenters of the current SARS-CoV-2 pandemic. To identify the early transmission events underlying the rapid spread of the virus in the NYC metropolitan area, we sequenced the virus causing COVID-19 in patients seeking care at the Mount Sinai Health System. Phylogenetic analysis of 84 distinct SARS-CoV2 genomes indicates multiple, independent but isolated introductions mainly from Europe and other parts of the United States. Moreover, we find evidence for community transmission of SARS-CoV-2 as suggested by clusters of related viruses found in patients living in different neighborhoods of the city.

 • Moving academic research forward during COVID-19

  A gradual, stepwise approach to reopening, informed by public health expertise, will be essential

 • A phage-encoded anti-CRISPR enables complete evasion of type VI-A CRISPR-Cas immunity

  The crRNA-guided nuclease Cas13 recognizes complementary viral transcripts to trigger the degradation of both host and viral RNA during the type VI CRISPR-Cas antiviral response. How viruses can counteract this immunity is not known. We describe a listeriophage (LS46) encoding an anti-CRISPR protein (AcrVIA1) that inactivated the type VI-A CRISPR system of Listeria seeligeri. Using genetics, biochemistry and structural biology we found that AcrVIA1 interacted with the guide-exposed face of Cas13a, preventing access to the target RNA and the conformational changes required for nuclease activation. Unlike inhibitors of DNA-cleaving Cas nucleases, which cause limited immunosuppression and require multiple infections to bypass CRISPR defenses, a single dose of AcrVIA1 delivered by an individual virion could completely dismantle type VI-A CRISPR-mediated immunity.

 • T cells with dysfunctional mitochondria induce multimorbidity and premature senescence

  The impact of immunometabolism on age-associated diseases remains uncertain. Here, we show that T cells with dysfunctional mitochondria due to mitochondrial transcription factor A (TFAM) deficiency act as accelerators of senescence. In mice, these cells instigate multiple aging-related features, including metabolic, cognitive, physical, and cardiovascular alterations, which together result in premature death. T cell metabolic failure induces the accumulation of circulating cytokines, which resembles chronic inflammation characteristic of aging ("inflammaging"). This cytokine storm itself acts as a systemic inducer of senescence. Blocking TNF-α signaling or preventing senescence with NAD+ precursors partially rescues premature aging in mice with Tfam-deficient T cells. Thus, T cells can regulate organismal fitness and lifespan, highlighting the importance of tight immunometabolic control in both aging and the onset of age-associated diseases.

 • Gas chromatography-mass spectrometry analyses of encapsulated stable perovskite solar cells

  Although perovskite solar cells (PSC’s) have produced remarkable energy conversion efficiencies, their underperforming durability is the key challenge for the technology to be commercially viable. In this work, for the first time, we use gas chromatography – mass spectrometry (GC-MS) to reveal signature volatile products of the decomposition of organic hybrid perovskites under thermal stress. In addition, we are able to use GC-MS to confirm that a low-cost polymer/glass stack pressure-tight encapsulation is effective in supressing such outgassing. Using such encapsulation scheme, CH3NH3 (MA) containing multi-cation multi-halide perovskite solar cells survived more than 1800 hours of Damp Heat test and 75 cycles of Humidity Freeze test exceeding the requirement of IEC61215:2016 standard for the first time.

 • Structural basis for membrane insertion by the human ER membrane protein complex

  A defining step in the biogenesis of a membrane protein is the insertion of its hydrophobic transmembrane helices into the lipid bilayer. The nine-subunit ER membrane protein complex (EMC) is a conserved co- and post-translational insertase at the endoplasmic reticulum. We determined the structure of the human EMC in a lipid nanodisc to an overall resolution of 3.4 Å by cryo-electron microscopy, permitting building of a nearly complete atomic model. We used structure-guided mutagenesis to demonstrate that substrate insertion requires a methionine-rich cytosolic loop and occurs via an enclosed hydrophilic vestibule within the membrane formed by the subunits EMC3 and EMC6. We propose that the EMC uses local membrane thinning and a positively charged patch to decrease the energetic barrier for insertion into the bilayer.

 • SARS-CoV-2 infection protects against rechallenge in rhesus macaques

  An understanding of protective immunity to SARS-CoV-2 is critical for vaccine and public health strategies aimed at ending the global COVID-19 pandemic. A key unanswered question is whether infection with SARS-CoV-2 results in protective immunity against re-exposure. We developed a rhesus macaque model of SARS-CoV-2 infection and observed that macaques had high viral loads in the upper and lower respiratory tract, humoral and cellular immune responses, and pathologic evidence of viral pneumonia. Following initial viral clearance, animals were rechallenged with SARS-CoV-2 and showed 5 log10 reductions in median viral loads in bronchoalveolar lavage and nasal mucosa compared with primary infection. Anamnestic immune responses following rechallenge suggested that protection was mediated by immunologic control. These data show that SARS-CoV-2 infection induced protective immunity against re-exposure in nonhuman primates.

Science @ NASA

 • Mercury Transits Sun
  Mark your calendar: On Wednesday, November 8, the planet Mercury will pass directly in front the Sun.
 • Electric Border Collie
  Using electric fields, NASA-supported researchers are learning to herd microbes for the benefit of astronauts and Homeland Security.
 • Resilient Rockets
  Spacecraft and automobiles could benefit from a new NASA technology that protects the insides of scorching-hot engines.
 • Greenhouses for Mars
  When humans go to the Moon or Mars, they'll probably take plants with them. NASA-supported researchers are learning how greenhouses work on other planets.
 • A New Form of Matter: II
  NASA-supported researchers have discovered a weird new phase of matter called fermionic condensates.
 • Spooky Atomic Clocks
  NASA-supported researchers hope to improve high-precision clocks by entangling their atoms.
 • Storm Warnings
  A new device onboard two NASA satellites could improve 3- to 12-hour forecasts of severe weather.
 • Membranes on Mars
  New membranes developed by NASA-funded researchers could help people go to Mars--and clean the air here on Earth.
 • Houston, We Have a Solution
  New research aboard the space station aims to adapt a tried-and-true repair tool to weightlessness.
 • The Hidden Life of Thunderstorms
  Scientists are sending unmanned aircraft into electrical storms to learn more about their mysterious inner workings.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง(RSS)

Cyber Security Weather Space Earth Science Research

 

 

Tags science - the world
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป