กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการข้อมูล/ข่าวสาร ผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Convention Officer : CCCO)

ผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Convention Officer : CCCO)

พิมพ์ PDF

1.เรื่องเดิม
        มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน ได้เห็นชอบในหลักการของการจัดตั้งผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ (Climate Change Convention Officer : CCCO) โดยมีหลักการดังนี้
        1. จัด ตั้ง CCCO ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30 หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกระทรวง 19 หน่วยงาน (ทุกกระทรวง) และ หน่วยงานที่มิใช่กระทรวง 11 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร
       2. CCCO ของแต่ละหน่วยงานจะประกอบด้วย
               2.1 หัวหน้า CCCO เป็นข้าราชการประจำ ในกรณีของกระทรวง ได้แก่ รองปลัดกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบ      หมาย ในกรณีของหน่วยงานที่ไม่ใช่กระทรวง ได้แก่ รองหัวหน้าหน่วยงานหรือที่ปรึกษาที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย
               2.2 ผู้ช่วย CCCO อย่างน้อย 1 คน โดยในจำนวนนั้นต้องเป็นข้าราชการประจำผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษขึ้น ไปอย่างน้อย 1 คน ซึ่งต้องทำหน้าที่เต็มเวลา
              อนึ่ง มติที่ประชุมผู้ประสานงาน CCCO เมื่อ10 กุมภาพันธ์ 2553 ให้ผู้ช่วย CCCO เป็นพนักงานของหน่วยงานรัฐในสังกัดระดับเทียบเท่าเพิ่ม เติมด้วย
      3. การแต่งตั้ง CCCO
               ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงในกรณีของกระทรวง หรือหัวหน้าหน่วยงานในกรณีไม่ใช่กระทรวงเป็นผู้เสนอชื่อ ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ เนื่องจาก CCCO มีอำนาจ หน้าที่ และบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติซึ่งมีนายก รัฐมนตรีเป็นประธานฯ
     4. สถานที่ปฏิบัติงานของ CCCO
             ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงในกรณีของกระทรวงหรือหัวหน้าหน่วยงานในกรณีไม่ใช่กระทรวงเป็นผู้พิจารณากำหนดตามความเหมาะสม
     5. อำนาจ หน้าที่ และบทบาทของCCCO
             5.1 ประสาน งานเกี่ยวกับการเสนอเรื่อง และการเสนอความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
             5.2 ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
             5.3 ประสานงานเกี่ยวกับวาระการประชุม และมติของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
             5.4 ประสานงาน และติดตามให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
             5.5 ประสานงาน ผลักดัน และส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
             5.6 ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ในภารกิจของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ      
     6. กลไกการทำงานของ CCCO
             การปฏิบัติงานของ CCCO เน้นความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยประสานงาน และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (สปอ.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องสร้างระบบหรือปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อสนองตอบต่อ เป้าหมายดังกล่าวให้กระทรวง/หน่วยงานพิจารณากำหนดปรับเปลี่ยนได้

2. แนวทางการดำเนินงานของ CCCO
        1. ภารกิจหลักของ CCCO แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ   
                1.1 ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศแห่งชาติ ประกอบด้วย
                         1) ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่อง และการเสนอความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
                         2) ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
                         3) ประสานงานเกี่ยวกับวาระการประชุม และมติของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
                         4) ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ในภารกิจของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
                1.2 ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานตนเอง ประกอบด้วย
                         1) ประสานงาน และติดตามให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
                         2) ประสานงาน ผลักดัน และส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

        2.  กลไกการประสานงานของ  CCCO  เห็นควรกำหนดให้  CCCO  เป็นศูนย์กลางเพื่อทำหน้าที่ในการประสานงาน ผลักดัน  และติดตามผลการดำเนินงานระหว่าง  4  องค์ประกอบสำคัญ  ประกอบด้วย  1)  คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ   2)  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน  (รัฐมนตรี/หัวหน้าหน่วยงาน)   3)  หน่วยงานภายในสังกัดของตนเอง  และ 
4)  CCCO  หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
               2.1  การ ประสานงานร่วมกับ  CCCO  หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                         CCCO จะมีบทบาทเป็นตัวกลางในการประสานงานทั้งในด้านข้อมูลและความร่วมมือในการ ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะเชื่อมโยงไปสู่ประโยชน์ต่อการเสนอเรื่อง/ให้ ความเห็น  ตลอดจนผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ  รวมถึงประโยชน์ในการผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
              2.2  การ ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานภายในสังกัด
                     CCCO  จะมีหน้าที่  3  ประการ  ดังนี้
                     1)  การประสานแจ้งมติคณะกรรมการฯ  CCCO  จะเป็นผู้ประสานแจ้งวาระการประชุมและมติคณะกรรมการฯ  ให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน  (รัฐมนตรี/หัวหน้าหน่วยงาน)  และหน่วยงานภายในสังกัด  ได้รับทราบถึงวาระการประชุม  และมติคณะกรรมการฯ  เพื่อให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลชี้แจงตลอดจนสามารถนำมติคณะกรรมการฯ  ดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
                    2) การติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  CCCO  จะเป็นผู้ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะ กรรมการฯ  ตามกรอบเวลาที่กำหนดในมติคณะกรรมการฯ  หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด
                   3)  การรวบรวมมติคณะกรรมการฯ  เนื่องจาก  CCCO  อยู่ในฐานะศูนย์กลางที่ดูแลภารกิจเกี่ยวกับคณะ กรรมการฯ ดังนั้น  การรวบรวมมติคณะกรรมการฯ  ของหน่วยงานจึงเป็นสิ่งที่ควรจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภายในสังกัด
              2.3  การเสนอเรื่อง/ความเห็นต่อคณะกรรมการฯ
                        CCCO  ที่เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำในการจัดทำ และเสนอเรื่องต่อ     คณะกรรมการนโยบายให้ถูกต้องตาม แนวทางที่กำหนด  ดังนี้
                        1) เรื่องที่นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ  ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายฯ  ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ  พ.ศ. 2550  (ข้อ 8)  ประกอบด้วย
                               (1)  กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและ การแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย  การ กักเก็บและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  รวมทั้งการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
                               (2)  กำหนดนโยบาย  แนว ทาง  หลักเกณฑ์  และกลไกการดำเนินงานร่วมกับนานา ชาติเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดย ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและผลประโยชน์ของ ประเทศ  รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
                               (3) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง กฎหมายที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่างๆ  ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ประเทศไทยผูกพันและต้องปฏิบัติ ตามความตกลงที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาและพิธีสาร  หรือ การดำเนินการต่างๆ  ที่ควรกระทำเพื่อส่งเสริมและสนับ สนุนหลักการและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาหรือพิธีสาร  ทั้ง นี้  โดยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และผลประโยชน์ของประเทศ  รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
                                (4)  กำหนดแนวทางและท่าทีในการเจรจาเกี่ยว กับอนุสัญญาและพิธีสารโดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และผลประโยชน์ของประเทศ  รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
                                (5)  กำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์  นโยบาย  แนวทาง  หลักเกณฑ์  และ กลไกการดำเนินงาน  ที่กำหนดตามระเบียบนี้                                           
                                (6) พิจารณาและสนับสนุนให้มีการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของ รัฐในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเหมาะสม
                                (7) กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ
                                (8) พิจารณาเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
                                (9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
                               (10) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือกฎหมายอื่น หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

                     2.) การจัดทำเรื่องเสนอและการจัดทำหนังสือนำส่ง ดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
                                (2) เจ้าของเรื่องจัดทำหนังสือถึง ประธานกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อโปรดพิจารณา ซึ่งประธานกรรมการฯ จะมีบัญชาให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯดำเนินการต่อไปนี้
                                (3) เจ้าของเรื่องจัดทำหนังสือถึง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ (สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ดำเนินการต่อไป
                                (4) เจ้าของเรื่องจัดทำ หนังสือถึง  เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
                   3.) องค์ประกอบของหนังสือนำส่ง และการจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม การจัดทำหนังสือนำส่งต้องกล่าวถึงเหตุผลที่จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะ กรรมการฯ โดยสรุปย่อ ทั้งเรื่องที่เสนอมาเพื่อโปรดทราบ และเรื่องที่เสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ให้แนบวาระที่จัดทำตามแบบฟอร์ม ที่ฝ่ายเลขานุการฯ กำหนด โดยวาระการประชุมที่เสนอต้องเขียนให้สั้นและกระชับสำหรับรายละเอียดและขั้น ตอนการดำเนินงานต่างๆ ให้นำเสนอโดยการจัดทำเป็นเอกสารแนบ

3. ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินการร่วมกัน
        3.1 เห็นควรสนับสนุนให้มี การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินของ CCCO ทั้งในระดับหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานในลักษณะเครือข่าย (Network) เพื่อ ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        3.2 เห็นควรให้ CCCO ของแต่ละหน่วยงานทำการประสานงานและพัฒนากลไกการรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ ตลอดจนรายงานข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายในหน่วยงานของตน โดยพิจารณาตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ สำหรับใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของประเทศไทย
        3.3 เห็นควรให้ CCCO ผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสืบค้น และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสม

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป