กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการข้อมูล/ข่าวสาร

บริการข้อมูล/ข่าวสาร

บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอบคลุมข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทั้งข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

 พลังงานปรมาณู คืออะไร มาจากไหน มีความสำคัญอย่างไร

พิมพ์ PDF

พลังงานปรมาณู คืออะไร มาจากไหน มีความสำคัญอย่างไร ทำไมในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ มาตรา 12 จึงกำหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต มีไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ” พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้ความหมาย “พลังงานปรมาณู” ว่า “พลังงานไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยออกมาในเมื่อมีการแยก รวม หรือ แปลงนิวเคลียสของปรมาณู” “ปรมาณู” เป็นศัพท์ที่แปลมาจากคำว่า “อะตอม” (Atom) ถอดมาจากภาษากรีกว่า “Atomos” แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “not cut able” แปลเป็นไทยว่า “แบ่งต่อไปไม่ได้อีก”

 

 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
                                  16 ถ . วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร
                                  กรุงเทพฯ 10900
                                  โทรศัพท์ 0-2579-5230, 0-2562-0123
                                  โทรสาร 0-2561-3013 

 

 

 

รวมเทคโนโลยี ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบ 30 ปี

พิมพ์ PDF

หนังสือ รวมเทคโนโลยี วท.โลกปัจจุบันวิวัฒนาการความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง รวดเร็ว วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ถูกนำไปใช้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อให้สามารถแข็งขันได้ในเวทีโลก รวมทั้งการถูกนำไปใช้ทุกกระบวนการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น วิทยาศาสตร์ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายทอดลงสู่ชุมชนจึงจำเป็นอย่างยิ่ง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องดำเนินการ อย่างเร่งด่วน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนา ที่มีความพร้อมสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนและภาคการผลิต ไปสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น อีกทั้งวิจัยและพัฒนางานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เพื่อขยายผลสู่การประยุกต์ใช้ ตามความต้องการของผู้ใช้ในท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนผลักดันให้เกิดการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาเศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

            ผลงาน “รวมเทคโนโลยี วท.” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมผลงานวิจัย พัฒนา ค้นคว้า ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ผลงานเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดสู่สาธารณชน โดยจัดเรียงเป็นสาขาเทคโนโลยี ดังนี้ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เทคโนโลยีเครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การแพทย์ และเภสัช เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอื่นๆ
            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมผลงานวิจัยเด่น 143 โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบ 30 ปี นับตั้งแต่วันที่สถาปนา วันที่ 24 มีนาคม 2522 จัดพิมพ์ใน หนังสือ "รวมเทคโนโลยีของ วท."

            จากผลงานวิจัยเด่นทั้งหมด 143 โครงการที่ได้มีการรวบรวม เมื่อนำมาวิเคราะห์โดยแบ่งตามกลุ่มของสาขาเทคโนโลยี พบว่าเทคโนโลยีเครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติเป็นอันดับหนึ่งโดยมี จำนวนโครงการ 41 โครงการ ซึ่งคิดเป็น 29% จากจำนวนทั้งหมด ต่อด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 40 และ 20 โครงการ หรือคิดเป็น 28% และ 14% ตามลำดับ ขณะที่เทคโนโลยีการเกษตร มีจำนวนโครงเป็นอันดับสุดท้าย คือ 5 โครงการ หรือ 3.5%

ตารางแสดงจำนวนผลงานวิจัย แบ่งตามสาขาเทคโนโลยี

 อันดับ 
  สาขา
 จำนวนผลงาน  
 เปอร์เซ็นต์ 
 1  เทคโนโลยีเครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ    41  29%
 2  เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  40  28%
 3  เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ  20  14%
 4  เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การแพทย์ และเภสัช  16  11.2%
 5  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  9  6.3%
 6  เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  6  4.2%
 7  เทคโนโลยีอื่นๆ  6  4.2%
 8  เทคโนโลยีการเกษตร  5  3.5%

จากผลงานเด่นที่ได้รวบรวม 143 โครงการ เมื่อแบ่งตามหน่วยงานเจ้าของผลงาน หน่วยงานที่มีจำนวนผลงานการวิจัย และพัฒนา สูงสุด 3 อันดับแรก คือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย 62 โครงการเป็นผลงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ขณะที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีจำนวนผลงานวิจัย 28 และ 21 โครงการตามลำดับ

ตารางแสดงอันดับหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย ที่มีจำนวนผลงานมากที่สุด 5 อันดับ

 อันดับ 
  หน่วยงานเจ้าของผลงาน
 จำนวนผลงาน    เปอร์เซ็นต์ 
 1  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  62  43.36
 2  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)    28  19.58
 3  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)  21  14.69
 4  หน่วยงานที่วิจัยร่วมมากกว่า 1 หน่วยงาน  19  13.29
 5  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  4  2.80

ในจำนวน 62 โครงการที่ดำเนินการโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ หากแบ่งตามสาขาเทคโนโลยี พบว่าผลงานส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ถึง 33 โครงการ ขณะที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จะเน้นสาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ ซึ่งมี 18 โครงการ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีจำนวน 21 โครงการ

ตารางแสดงจำนวนผลงานวิจัย แบ่งตามสาขา้เทคโนโลยีที่ีมีจำนวนผลงานมากที่สุด

 อันดับ  หน่วยงานเจ้าของผลงาน จำนวน
ผลงาน
 เทคโนโลยี การแปรรูปอาหาร เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 เทคโนโลยี เพื่อสุขภาพ การแพทย์ และเภสัช เทคโนโลยี โลหะและวัสดุ 
เทคโนโลยีเครื่องจักร และระบบการผลิตอัตโนมัติ
 เทคโนโลยี การเกษตร เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีอื่นๆ
 1
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 62  33  6  5  17  0 0  0  3
 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 28  4  0  6  0  18 0  0  0
 3
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 21  0  0  4  3  1 1 9 3

บทสรุปจากเว็บไซต์ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

หนังสือ "รวมเทคโนโลยี วท."

 

 

 

 

 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2552-2556

พิมพ์ PDF

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงฯ  ประกอบด้วยรายละเอียดในแต่ละบทดังต่อไปนี้

บทที่ 1 แนวคิดในการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2552-2556

บทที่ 2 สรุปสถานะภาพการดำเนินงานด้านไอซีทีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2552-2556 และการนำเสนอผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ไอซีทีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 3 สรุปยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2552-2556

บทที่ 4 การบริหารและติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2552-2556

บทที่ 5 สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2552-2556

บทที่ 6 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาไอซีทีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

 

 

 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และสถานภาพงานวิจัย

พิมพ์ PDF

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และสถานภาพงานวิจัย

7 ตุลาคม 2552
เรียบเรียงโดย
โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ข้อมูลทั่วไป
ภาพเชื้อจากกล้องขยาย     เชื้อดั้งเดิม Swine influenza เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่พบในสุกร มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ซึ่งมักจะเกิดการระบาดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้ว และโดยปกติไวรัสดังกล่าวจะไม่สามารถติดเชื้อข้ามมาสู่มนุษย์ อย่างไรก็ตามหากมีการสัมผัสสุกรที่เป็นโรค จะทำให้มีติดเชื้อ และเกิดการแพร่เชื้อในมนุษย์ได้ในกรณีที่มีการสัมผัสอย่างใกล้ชิด การติดต่อ รวมถึงอาการของโรคมีลักษณะเหมือนกับการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal influenza) ได้แก่ มีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และมีอาการหนาวสั่น บางรายอาจท้องเสีย และคลื่นไส้อาเจียน ทั้งนี้อาจมีอาการรุนแรง เช่น ปอดบวม ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวจนเสียชีวิตในที่สุด

สถานการณ์ปัจจุบัน
     พบการระบาดของโรคเกือบทั่วภูมิภาคของโลก โดยวันที่ 3 พฤษภาคม และวันที่ 26 มิถุนายน 2552 มีรายงานว่า พบการติดเชื้อในสุกรที่รัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา และ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ตามลำดับ โดยมีการสันนิษฐานว่า เป็นการติดเชื้อจากมนุษย์สู่สุกร โดยได้มีการฆ่าทำลายหมูแล้ว ซึ่งทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 5 จาก 5
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป