กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการแหล่งทุนศึกษา วิจัย ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน (สซ.)

ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน (สซ.)ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน (สซ.)

 

 


จัดสรรทุนให้นักวิจัย และคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ซินโครตรอน โดยมีขอบเขตงานวิจัย
การวิจัยที่ใช้แสง ซินโครตรอน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซินโครตรอน โดยมีระยะเวลาโครงการไม่เกิน 3 ปี

ติดต่อที่โทร. 0 4421 7040 ต่อ 230-1 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป