กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการบทเรียนออนไลน์ ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ เยี่ยมชมงานตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ เยี่ยมชมงานตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พิมพ์ PDF

ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย ดร.ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล  รองผู้อำนวยการศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) และคณะ  ได้เดินทางไปเยี่ยมชมงานตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  อ.แม่จัน จ.เชียงราย  โดยมี นางวิไลวรรณ  พิริยะกฤต  ผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552

 

นางวิไลวรรณ  พิริยะกฤต  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  กล่าวว่า  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  ได้รับการสนับสนุนด้าน IT คอมพิวเตอร์ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากด้าน IT คอมพิวเตอร์ แล้ว  โรงเรียนฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec) ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย 

                 ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  ดีใจที่ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  นอกจากได้เยี่ยมชมงานตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แล้วยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียนด้วย  และเป็นที่น่ายินดีที่โรงเรียนฯ ได้บริหารจัดการทำให้เด็กที่ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกับเด็กอื่น ๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยินดีให้การสนับสนุนโรงเรียนฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนที่นี่
                 ด้าน ดร.ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล  รองผู้อำนวยการ Nectec ได้เสนอแนะให้  โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักเรียนได้ใช้งานจำนวนมาก  อีกทั้งโรงเรียนมีระบบ Internet ความเร็วสูงขนาด 4 Mbps. และ Hotsport 3 จุด  ทำให้นักเรียนสามารถใช้ Internet ได้ทั่วทั้งโรงเรียน ซึ่งการใช้ Internet โดยขาดการควบคุมจะทำให้เป็นอันตรายกับนักเรียน
                 สำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมปีที่ 6 ประกอบด้วยนักเรียนจากชนเผ่าและพื้นราบ ได้แก่ ม้ง  เย้า  อาข่า ลีซอ มูเซอ ไทยใหญ่ ขมุ ลัวะกระเหรี่ยง จีนฮ่อ ไทยลื้อ และพื้นราบ   ทั้งนี้  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันได้เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนในชนบทมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและความเสมอภาคเบื้องต้น  และนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต  ตลอดจนการฝึกอบรมครูและบุคลากรโรงเรียนในภูมิภาคให้ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM จำนวน 20 เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง  และเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในพระราชดำริ ในปี พ.ศ. 2537
                 ปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 42 เครื่อง  จาก Tele center จำนวน 20 เครื่อง  ตามโครงการ ทสรช. 21 เครื่อง  และจะได้รับการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากตลาดหลักทรัพย์  และบุ๊คเน็ตจากผู้บริจาคต่างประเทศอีกจำนวนหนึ่ง   โดยคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  ครู และประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่การใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป  การใช้งาน Internet โปรแกรม Open Source  E-learning E-book

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จับมือ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนบนเกาะสีชัง
» ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
» ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560
» ก.วิทย์ฯ เปิดตัวเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ
» กระทรวงวิทย์ จับมือ กปร. สทอภ. และล็อกซเล่ย์ เปิดตัว “เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ” ผ่าน www.rdp.in.th
» โครงการจัดทำแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า ชายเลนและชายฝั่ง บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
» โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพระราชกรณียกิจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป