โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

พิมพ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  3/4-5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์   0 2577 5100
  โทรสาร 0 2577 2877,0 2577 2859
  เว็บไซต์ http://www.nimt.or.th

 

Tags infographic - อินโฟกราฟิก - NQI - MSTQ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» มาตรวิทยาแสงแท็คทีมผู้เชี่ยวชาญ ถกประเด็นยุทธศาสตร์ชาติพัฒนาแผนพลังงานทดแทน เน้น NQI แกร่งสร้างแรงขับเคลื่อนที่ดี ตอบโจทย์แผนชาติ ชัวร์
» ประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
» MSTQ ระบบการให้บริการใหม่จากกระทรวงวิทย์ฯ
» ก.วิทย์ฯ จัดอบรม 'อินโฟกราฟิก' สู่การใช้งานจริง
» NESP Innovation Fair 2016 ภาคอีสาน
» คอนเน็กซ์-อีดี โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน