ผสานต่อความร่วมมือซินโครตรอน ไทย-เยอรมัน หวังสร้างโอกาสนักวิจัยไทยสู่เวทีสากล

พิมพ์

  


     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ร่วมกับ 2 องค์กรวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) ผสานต่อความร่วมมือซินโครตรอนไทย-เยอรมัน หวังพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ก้าวสู่เวทีระดับสากล 
 
 
       สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ร่วมประชุมสานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสถาบันเดซี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สซ. เปิดเผยว่า “ตามที่ สซ. สวทช. ศฟ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ซึ่งได้ดำเนินการตามความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง มีสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะได้รับการถ่ายโอนความรู้เฉพาะด้านของระบบลำเลียงแสง และมีความร่วมมือหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Program) ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สถาบันเดซี ได้ร่วมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากว่า 10 ปี โดยให้การสนับสนุนนักศึกษาไทยที่ศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัย ณ สถาบันเดซี ทุกปี เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาด้านงานวิจัยกับสถาบันระดับโลกอย่างสถาบันเดซี”  
 
 
       การประชุมสานต่อความร่วมมือเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา มีผู้บริหาร ฝ่ายไทยนำโดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สซ. รศ.ดร.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ สดร. และ ดร.วิภู รุโจปการ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการหารือความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ได้ข้อสรุปแนวทางความร่วมมือระหว่างกันหลายประการ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านเทคนิควิศวกรรม  และระบบลำเลียงแสง  อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านซินโครตรอน โดยได้มีการประชุมประเมินผลการดำเนินโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี และเห็นชอบให้มีการต่อโครงการดังกล่าว ระยะที่ 2  ด้วยจำนวนนักศึกษาปีละ 4 ทุน  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ สซ. ได้มีโอกาสเข้าร่วม RACIRI Summer School 2015 จำนวน 1 ทุน และจะมีการจัดตั้ง DESY  Summer Program Alumni Group ต่อไป”     “การประชุมสานต่อความร่วมมือเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันเดซี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ที่ผ่านมา มีผู้บริหาร ฝ่ายไทยนำโดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สซ. รศ.ดร.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ สดร. และ ดร.วิภู รุโจปการ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการหารือความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ได้ข้อสรุปแนวทางความร่วมมือระหว่างกันหลายประการ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านเทคนิควิศวกรรม  และระบบลำเลียงแสง  อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านซินโครตรอน โดยได้มีการประชุมประเมินผลการดำเนินโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี และเห็นชอบให้มีการต่อโครงการดังกล่าว ระยะที่ 2  ด้วยจำนวนนักศึกษาปีละ 4 ทุน  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ สซ. ได้มีโอกาสเข้าร่วม RACIRI Summer School 2015 จำนวน 1 ทุน และจะมีการจัดตั้ง DESY  Summer Program Alumni Group ต่อไป” ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สซ. กล่าวทิ้งท้าย
ส่วนงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1601,1252  โทรสาร 0-4421-7047
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
Tags แสงซินโครตรอน - สวทช. - สดร.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
» สวทช. ก.วิทย์ - สสส. และภาคีเครือข่าย หนุนเวที “นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหาสังคม