กระทรวงวิทย์ฯ ดันดาราศาสตร์จัดประชุมวิชาการเพื่อเยาวชนระดับชาติครั้งแรกของไทย

พิมพ์

 

     วันนี้ (8 ธันวาคม 2557) เวลา 14.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการด้านดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนระดับชาติเป็นครั้งแรกของไทย ในการเปิดโอกาสให้เยาวชนนำเสนอผลงานวิชาการด้านดาราศาสตร์ ที่มีกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผล และหวังเร่งพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ดาราศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยความรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆ ให้เกิดเป็นเรื่องราวในการส่งเสริมแนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ รวมกันเพื่อต่อ ยอดไปสู่สะเต็มศึกษา ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พยายามผลักดันให้ภาคเอกชนจัดตั้ง R&D สำหรับให้ประเทศไทยได้มีศูนย์วิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถตอบสนองความต้องการของภาควิชาการ การศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ บนกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานนั้นๆ
     ทั้งนี้ จึงได้จัดการประชุมวิชาการด้านดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งแรกของไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนมีกระบวนการคิด มีจินตนาการด้านดาราศาสตร์จากการศึกษาเพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 
    รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 3 ปี ที่แบ่งระดับการอบรมออกเป็นขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจ ให้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ให้กับครูผู้สอนเพื่อนำไปพัฒนาวิธีการนำเสนอและสื่อการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ดาราศาสตร์เข้ามาเป็นสื่อ เพื่อขยายผลไปสู่การจัดกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการด้านดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน นอกจากนั้น ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเป็นที่ปรึกษาโครงงานดาราศาสตร์ให้กับนักเรียนรวมถึงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับโรงเรียนโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์เข้ามามีบทบาท และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนและค้นคว้าหาความรู้เพื่อขยายผลต่อไป 
 
     กิจกรรมหลักๆ ในการนำเสนอโครงงานด้านดาราศาสตร์ ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่องแสงแรกแห่งเอกภพ ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้ และยังได้พบกับนิทรรศการระบบสุริยะ หลุมดำ อุกาบาต ภาพถ่ายด้านดาราศาสตร์ และนิทรรศการอื่นๆ อีกมากมาย โดยคาดว่ากลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลเพื่อจัดทำโครงงานด้านดาราศาสตร์ 
     นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม รองผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ให้มีมาตรฐานขึ้นนั้น ต้องอาศัยความสามารถทางด้านดาราศาสตร์จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ อาจารย์ นักเรียน บุคลากรในสถาบันการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อประกอบองค์ความรู้ต่างๆ จึงได้เกิดกิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานโครงงานจากวิชาที่ลงเรียน ซึ่งเป็นที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ ทั้งนี้ การทำวิจัยด้านดาราศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของไทยในอนาคต ต่อไป
     สำหรับการประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.narit.or.th ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 05-225569 ต่อ 305

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายรัฐพล หงสไกร 

 

Tags พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ - ดาราศาสตร์ - ประชุมวิชาการ - เยาวชนระดับชาติ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดในรอบ 11 ปี 21 พฤษภาคม 2559
» ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
» เมื่อไทย กำลังเดินหน้า ยุค อุตฯ 4.0 ฟัง “พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์”(Thai Quote)