กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

บริการชุมชน

การเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนา กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แพร่กระจายสู่ชุมชนในภูมิภาคและชนบท กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญในดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มีการวิจัยและพัฒนา โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเผยแพร่สู่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

 เทคโนโลยีที่พร้อมจะถ่ายทอด

พิมพ์ PDF

เทคโนโลยีที่พร้อมจะถ่ายทอด คือ รายชื่อเทคโนโลยีในส่วน ของกระทรวงวิทยศาสตร์ ฯ และเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับประฃาชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน โดยการจัดการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลจะมีการปรับปรุงทุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูลสู่ฐานข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป