กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้อย่างจริงจังและแพร่หลาย

การวิจัยและพัฒนา เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้อย่างจริงจังและแพร่หลาย


ปัญหาและความจำเป็นในด้านพลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมลพิษ ได้รับความสนใจมากขึ้นในเวทีการค้าโลก กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขหนึ่งของประเทศคู่ค้าสำคัญๆ ภาคอุตสาหกรรมไทยจึงต้องปรับตัวสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน จึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัว และผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
http://www.nstda.or.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=156สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000
โทรสาร 0-2564-7001-5
Call Center 02-564-8000
Website : http://www.nstda.or.th
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป