กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการ รับรองโครงการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม

บริการ รับรองโครงการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม


ปัจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยกระแสเทคโนโลยีและการค้าเสรี เรากำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่หรือเศรษฐกิจฐานความรู้ ดังนั้นความอยู่รอดของอุตสาหกรรมวันนี้ต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีมาสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรี งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจอุตสาหกรรมวันนี้ ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้มากขึ้น รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 เพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อย ละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่ หน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี มากขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง คือ หักค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีได้สองเท่าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทรศัพท์:0-2564-7000 ต่อ 1328-1332
โทรสาร:0-2564-7081
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
http://tmc.nstda.or.th/rdc/
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป