กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ


 

 

     การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ "การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ" ครั้งที่ 1 โดยการร่วมมือของ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์สู่สังคม เปิดโอกาสนิสิตนักศึกษาทุกสาขาวิชาส่งผลงานการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการล้มหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการล้มของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน โดยผลการแข่งขันปรากฏว่าไม่มีทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านทีมไอนอยด์ (iNoid) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และทีมไบโอแม็กซ์ (BIOMAX) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อคนพิการครั้งที่ 1


 
     ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีความรักและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต”
 
     นายสุรัตน์ เสมาพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ซีเกทได้สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลา 15 ปี ทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างการตระหนักและความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) ผ่านทางการปฏิบัติจริง    ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็นว่าศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมของเยาวชนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก  และที่สำคัญคือการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักประดิษฐ์ เราจึงอยากเห็นพวกเขาพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกต่อไป” 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการว่า “18 ทีม จาก 10 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ นวัตกรรมของแต่ละทีมต่างมีข้อดี-ข้อด้อยที่แตกต่างกันสำหรับผู้พิการ ซึ่งเชื่อมั่นว่านอกจากเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับทีมอื่นๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานจริง”
 
 
 

     ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 8 ทีมได้นำเสนออุปกรณ์ที่สร้างขึ้น สาธิตการทดลองใช้และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ รวมทั้งนำเสนอผลงานบนเวที ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคืออุปกรณ์ที่นิสิต นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นจะต้องได้รับการทดสอบและทดลองแล้วว่าสามารถใช้งานได้จริง นำความสะดวกมาให้ผู้ใช้งาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
     ทีมไอนอยด์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ส่งผลงานหัวข้อ “ชุดอุปกรณ์ช่วยเรื่องการเดินของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกแบบแยกโมดูล” นวัตกรรมนี้ได้แสดงความสามารถพิเศษของนิสิต นักศึกษาในการพัฒนาโมดุลจำนวน 3 โมดุลเพื่อช่วยเรื่องการเดินของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมคือ ดร. จุมพล พลวิชัย สมาชิกในทีมไอนอยด์ ประกอบด้วย นายวิศณุ จูธารี นายพชร โรจอิชกุล และสมาชิกในทีมอีก 3 คน
 
 
 
     ส่วนทีมไบโอแม็กซ์ (BIOMAX) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งผลงานหัวข้อ “อุปกรณ์ป้องกันสะโพกพร้อมระบบแจ้งเตือนการล้ม” ซึ่งเป็นการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของสะโพกที่ผลิตจาก PVC Foam และ NBR พร้อมกับออกแบบระบบตรวจจับการล้ม เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกสะโพกหักเมื่อผู้สวมใส่ล้ม พร้อมกับทำการแจ้งเตือน รูปแบบอุปกรณ์เป็นกางเกง โดยจะมีกระเป๋าบริเวณเหนือ greater trochanter เพื่อใช้ใส่แผ่นกันกระแทกบริเวณนี้ และมีอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแจ้งเตือนการล้มติดบริเวณขอบของกางเกง อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมคือ ดร. ภาคภูมิ สมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกในทีมไบโอแม็กซ์ ประกอบด้วย นายเผ่าพิชญ์ ศิริอาชาวัฒนา ว่าที่ร.ต. วีรพล สุวรรณฉายนายณัฐบดี มีเดชประเสริฐ นายอติชาต อภิรักษ์คุณวงษ์ และน.ส.ณัฐนพิญช์ จรูญศักดิ์
 
 
 
     ในปีนี้ ไม่มีทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เนื่องจากคณะกรรมการได้ตั้งหลักเกณฑ์ไว้ว่า ทีมที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งประกอบด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80 จากคะแนนเต็ม 100 แต่ทั้งสองทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนั้น ได้คะแนนยังไม่ถึง 80 นอกจากนี้ ยังไม่มีทีมใด ที่ทำชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้งานจริงต่อไป  อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการขอให้กำลังใจทุก ๆ ทีม ในการพัฒนาชิ้นงานอีกเล็กน้อย เพื่อนำไปให้ผู้พิการอัมพาตครึ่งซีกได้ใช้งานจริงต่อไป
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
นางสาวพรวดี ปิยะคุณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารภายในองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 
โทร. 0-2715-2907, Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร และ นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» รมว.วท. บันทึกเทปเดินหน้าประเทศไทย ชูโครงการช่วยเหลือ SMEs – เกษตรกร “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป - คูปองนวัตกรรม”
» เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป