การใช้ก้อนแอสฟัลต์สำเร็จเพื่อการป้องกันน้ำท่วม

พิมพ์

บทคัดย่อ
     การวิจัยนี้ ได้นำดินลูกรังมาผสมกับน้ำยางแอสฟัลท์ และบดอัดแน่นในรูปแท่งก้อนสี่เหลี่ยมขนาด 15 x 15 x 50 เซนติเมตร เพื่อใช้สำหรับการป้องกันน้ำท่วม โดยแทนการใช้กระสอบทรายป้องกัน  ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือก้อนแอสฟัลท์ผสมดินลูกรัง ซึ่งผ่านขนาดตะแกรงร่อนเบอร์ 3/8 ” และผ่านขนาดตะแกรงร่อนเบอร์ 4 เป็นสัดส่วน 50 : 50 และ น้ำยางแอสฟัลท์เป็นชนิด AC 60-70 ผสมสัดส่วนร้อยละ 5-10 โดยน้ำหนักรวม  ผลการทดสอบการซึมผ่านของน้ำพบว่าสามารถคำนวณหาอัตราการไหลผ่านของน้ำ  0.05806 ซม. / วินาที ซึ่งให้ผลการทดสอบที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการซึมผ่านของน้ำกับกระสอบทราย และการทดสอบค่าการรับกำลังต่างๆ พบว่า กำลังรับแรงดัดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 35.64 กก./ตร.ซม. กำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 10 กก./ตร.ซม. กำลังรับแรงดึงที่อายุ 28 วัน เท่ากับ   0.5 กก./ตร.ซม.
คำสำคัญ :     น้ำยางแอสฟัลท์, ดินลูกรัง, น้ำท่วม, การป้องกัน

Abstract
     In this investigation, the mixture of soil aggregates and asphalt cement compacted in cubic shape size 15 x 15 x 50 centimeter for flooding protects instead of using sand bags.  The specimens was mixed between coarse soil aggregates passing No.3/8 ” sieve and fine soil aggregates passing No.4 sieve setting at 50 : 50 percent by weight and asphalt cement type AC 60-70 with 5 –10 percent by total weights.      The results showed the permeability of prefabricated asphalt protection is 0.05806 cm. / sec. compare with the sand bags protects. Strength testing showed that  bending strengths at 28 days is 35.64 kg/sq.cm. and compressive strengths at 28 days is 10 kg/sq.cm. and tensile strengths at 28 days is 0.5 kg/sq.cm.
KEYWORDS : ASPHALT, SOIL AGGREGATES, FLOODING, PROTECTION

 

แหล่งข้อมูล/ข้อมูลเพิ่มเติม

นายศิริชัย  ขำสุวรรณ (Sirichai Kamsuwan)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนน เพชรเกษม แขวง ภาษีเจริญ เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10163
โทรศัพท์ 024570068 ต่อ 128 โทรสาร 024573982 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ข้อมูลจาก : ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tags ภัยพิบัติ - อุทกภัย - น้ำท่วม
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สสนก. ร่วมมือ UNISDR ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
» นายไบรอัน ที เกรย์ และ คณะจากประเทศแคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» รมว.วท. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จ.ยโสธร
» ก.วิทย์ ตั้ง“ศูนย์เครือข่ายเตือนภัยพิบัติ” ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแก้ปัญหาครบวงจร
» การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 8/2555
» แนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผังเมืองในการบริหารจัดการน้ำท่วม
» ก.วิทย์ฯ ดึง 3 มหาวิทยาลัย ดันเทคโนโลยีสำรวจ หนุนแก้อุทกภัย