กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระบบโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติ

ระบบโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติ

พิมพ์ PDF

          ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดความสูญ เสียทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้มีการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณฝนและระดับน้ำ หรือระบบโทรมาตร เพื่อใช้เตือนภัยในช่วงวิกฤตและบริหารจัดการน้ำในช่วงปกติ ซึ่งระบบโทรมาตรที่ใช้อยู่แต่เดิมโดยทั่วไปมักมีขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณสูง ทำให้ไม่สามารถติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ตามต้องการ

          การตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนของหน่วยงานในปัจจุบัน มีการเก็บข้อมูลจากระบบโทรมาตร คือ ระบบตรวจวัดอากาศ ปริมาณน้ำฝน และส่งข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ ซึ่งมีการติดตั้งเกือบทั่วประเทศ รวมทั้งยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ และหน่วยงานระหว่างประเทศ จึงทำให้เห็นภาพรวมตั้งแต่อากาศ ฝน น้ำในเขื่อน น้ำในลำน้ำ น้ำในเมือง และทะเล ซึ่งจะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งล่าสุดผลการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าลักษณะของฝนในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ ในอดีตฝนตกไม่รุนแรง บริเวณที่ฝนตกมีพื้นที่ค่อนข้างชัดเจน ขณะที่ในปัจจุบันฝนจะตกรุนแรงในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน มีปริมาณน้ำฝนมาก

           สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) - สสนก. ได้พัฒนาระบบโทรมาตรเพื่อตรวจวัดข้อมูลระยะไกล ซึ่งมีขนาดเล็ก ราคาถูก และติดตั้งง่าย สำหรับปรับใช้แทนหรือเสริมการทำงานของสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่ สามารถวัด ระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเข้มแสง ความเร็วลม และเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติผ่านระบบ GPRS ของผู้ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ รวมทั้งมีการแสดงผลข้อมูลในรูปของภูมิศาสตร์สารสนเทศบนเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต (Internet GIS) โดยได้มีความร่วมมือกับ กรมชลประทาน บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี 2547

 

ชุดอุปกรณ์โทรมาตรขนาดเล็ก

ชุดอุปกรณ์โทรมาตรขนาดเล็ก

 

แผนที่ประเทศไทยแสดงจุดติดตั้งโทรมาตร

 

แหล่งข้อมูล/ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป