กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน

บริการประชาชน

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการแก่ประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการ ด้วยระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รวบรวมบริการของกระทรวง อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.most.go.th/ ซึ่งเป็นช่องทางที่เปิดให้บริการทุกวันทุกเวลา ตามจุดมุ่งหมายที่ว่า “กระทรวงวิทย์ ไกล้ชิดประชาชน” โดยจำแนกการให้บริการไว้ดังนี้

 • บริการข้อมูล/ข่าวสาร   ( 24 รายการ )

  บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอบคลุมข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทั้งข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

   

 • บริการสืบค้นข้อมูล   ( 18 รายการ )

  บริการด้านการสืบค้นข้อมูลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการให้บริการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล เอกสารและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยการรวบรวมรูปแบบให้บริการด้านการสืบค้นข้อมูล

   

 • บริการแหล่งทุนศึกษา วิจัย   ( 19 รายการ )

  แหล่งทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนให้เป็นพลังของประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมกับต่างประเทศ สามารถผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อแข่งขันกับตลาดโลกได้

   

 • บริการแหล่งความรู้   ( 85 รายการ )

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เกิดสังคมฐานความรู้ ได้รวบรวมบริการโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความรู้ ความเพลิดเพลินแก่ครอบครัว เป็นแหล่งเรียนรู้ กระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ การพัฒนาประเทศ และปลูกฝังให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

 • โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม   ( 10 รายการ )

            จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยในครั้งนี้ ถือว่าเป็นวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปี ทำให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย โดยเฉพาะพี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาด้านปัจจัยในการดำรงชีวิต ไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลน อาหารสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมจนถึงการประกอบอาชีพหลังน้ำลด ตามนโยบาย "การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปให้ถึงชุมชน ชนบท และจังหวัด อันจะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในแผนการปรองดองของรัฐบาล ที่จะลดความเหลื่อมลำแก้ปัญหาความยากจน"

            ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยการนำองค์ความรู้ การวิจัย การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รวบรวมของกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และพร้อมสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้ เราคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน และพลังแห่งน้ำใจ ไม่เคยเหือดแห้งหายไปจากสังคมไทย

 • บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์   ( 47 รายการ )

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทด้านการวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มีการรวบรวม และนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุกระดับ อาทิเช่น การวิจัยด้านการเกษตร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อลดภาระการนำเข้าจากต่างประเทศ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะนำมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น

   

 • บริการชุมชน   ( 1 รายการ )

  การเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนา กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แพร่กระจายสู่ชุมชนในภูมิภาคและชนบท กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญในดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มีการวิจัยและพัฒนา โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเผยแพร่สู่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

   

 • บริการบทเรียนออนไลน์   ( 87 รายการ )

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีอิเลิร์นนิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในทุกระดับ  มีการพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาต่างๆ มากกว่า 100 วิชา ครอบคลุมเกือบทุกสาขา จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยมีการเรียนแบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

   

 • บริการเทคโนโลยี   ( 9 รายการ )

  การส่งเสริมผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต และเศรษฐกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การบริการ และเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลก แก่ประชาชน นักวิจัย นักวิชาการที่สนใจทั่วไป โดยนำเสนอในรูปแบบที่ใช้ภาษาธรรมดา อ่านเข้าใจง่าย  เพื่อช่วยให้ทันต่อวิทยาการใหม่ๆ

 • บริการรับเรื่องร้องเรียน   ( 1 รายการ )

  บริการรับเรื่องร้องเรียน เป็นบริการสำหรับผู้ที่มีความเดือดร้อน หรือผู้ที่ต้องการสอบถามปัญหาต่าง ๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอเรื่อง หรือ ข้อร้องเรียน ให้ทางกระทรวงรับทราบ เพื่อจะได้นำไปดำเนินการแก้ไข ซึ่งข้อร้องเรียนบางเรื่อง อาจจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของกระทรวง ดังนั้น เพื่อให้เรื่องของท่านถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง และรวดเร็ว ท่านควรตรวจสอบก่อน และร้องเรียนโดยตรงได้ที่  Call Center ของกระทรวง โทรศัพท์ 1313 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป