บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนประชาชน

พิมพ์

เป็นการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั่วไป โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งความประสงค์เรื่องที่จะร้องเรียน ณ ศูนย์บริการร่วม กรอกรายละเอีบดเรื่องร้องเรียนลงแบบฟอร์มร้องเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม จะประสานเรื่องร้องเรียนส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินงานต่อไป

 

 

 

 

เอกสารประกอบง การขอรับบริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนประชาชน  document

หน่วยงานที่ติดต่อ
         ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนของ วท.
         สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
         โทรศัพท์ 0-2333-3800 Call center 1313
         โทรสาร 0-2333-3880
         E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
         Website http://www.most.go.th/eservice

         ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
         สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
         โทรศัพท์ 0-2333-3738
         โทรสาร 0-2333-3833
          Website http://www.most.go.th/cgtc