กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ

ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ

พิมพ์ PDF

 

               (29 มิถุนายน 2559) ณ หอประชุมสถาบันเอไอที  : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ได้จัดแถลงข่าว “พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการในการสนับสนุนบุคลากร สวทช. ให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ” เพื่อส่งเสริมและสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น และทำงานวิจัยร่วมกันมากขึ้น โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.สุบิน ปิ่นขยัน ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) ศ.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 

               ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. เป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายในสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนา จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สวทช. ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย คือร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ซึ่งในส่วนของความร่วมมือกับเอไอที  สวทช. มีนักวิจัยที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกเกือบ 500 คน ที่สามารถให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงแก่นักศึกษาในการทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ อีกทั้งมีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากลจำนวนมาก ที่ยินดีรับนักศึกษาเข้ามาทำวิจัย ส่วนเอไอทีเอง มีอาจารย์และนักศึกษาที่มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งการร่วมมือกัน จะเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ในเบื้องต้น สวทช. ได้ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยจำนวน 11 คน ในสาขาวิชาต่างๆ ร่วมให้คำปรึกษาและบริการทางวิชาการกับสถาบันเอไอที โดยประกอบด้วยนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ซึ่ง สวทช. คาดหวังว่า ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว จะก่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพของบุคลากรด้านการวิจัย สำหรับนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการนี้จะเป็นอาจารย์ประจำแบบพิเศษ โดยปฏิบัติงานต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา หรือไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อ

 

               สัปดาห์ ในงานวันนี้ นักวิจัยของ สวทช. ได้นำเสนองานวิจัยที่ สวทช. ดำเนินการอยู่ที่น่าจะพัฒนาความร่วมมือกับเอไอที ภายใต้บันทึกความตกลงนี้ได้ โดยงานที่นำเสนอ เป็นงานวิจัยที่สามารถตอบสนองการพัฒนาโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ โครงการ Food Innopolis ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร มุ่งเน้นที่จะดึงดูดบริษัทผู้ผลิต หรือวิจัยพัฒนาอาหารชั้นนำของโลกมาลงทุนในกิจการด้านนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และสนับสนุนให้บริษัทเอกชนไทยในทุกระดับตั้งแต่ Startup, SMEs ไปจนถึงบริษัทไทยขนาดใหญ่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ซึ่งในเฟสแรก ณ วันนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งล้อมรอบหน่วยวิจัยและมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่ง เอไอที ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

 ศ.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) 

 

               ศ.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) กล่าวว่า เอไอที มีความต้องการบุคลากรทางด้านวิชาการเป็นอย่างมาก จึงได้ปรึกษากับ สวทช. เพื่อหาความร่วมมือกันในด้านวิชาการ ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ในส่วนของบุคลากรจาก สวทช. ที่จะมาร่วมงานกันนี้จะเป็นอาจารย์พิเศษ และจะได้รับการรับรองจากเอไอทีในการมาเป็นอาจารย์พิเศษ นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมกันทำงานวิจัยและแลกเปลึ่ยนความรู้กันได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษโดย ศ. ฮิโรยูกิ โคนูมะ ที่ปรึกษาอาวุโสของอธิการบดีสถาบันเอไอทีและอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารมาให้ความรู้ด้วย


 

 

ข่าวโดย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 02 333 3728-3732    โทรสาร 02 333 3834
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook: sciencethailand
Call center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
» สวทช. ก.วิทย์ - สสส. และภาคีเครือข่าย หนุนเวที “นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหาสังคม
» สวทช. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง คัด 70 เยาวชนไทย ปูพื้นความรู้ระบบขนส่งทางราง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป