กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา สป.วท. รับบริจาคโลหิตในโครงการร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สป.วท. รับบริจาคโลหิตในโครงการร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พิมพ์ PDF

       สป.วท. จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 ตามโครงการ “ร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า  สป.วท. โดยได้รับความร่วมมือจากกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ในการจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาให้บริการแก่บุคลากรในสังกัด วท. และผู้สนใจทั่วไป รวมจำนวน 102 คน ซึ่งสามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 79 คน สรุปจำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค 31,600 ซี.ซี.


        การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของ สป.วท. ประจำปี พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 พร้อมทั้งสนับสนุนให้สถานพยาบาลของรัฐ หรือหน่วยรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยมีโลหิตสำรอง สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด วท. ได้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในโอกาสดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ขอเชิญผู้สนใจที่ประสงค์จะบริจาคโลหิตตามโครงการดังกล่าว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลาและสถานที่เดียวกันนี้

ข่าวโดย : ส่วนอำนวยการ
ภาพและเผยแพร่โดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 02 333 3731
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป