ดร.พิเชฐ เปิดหลักสูตรบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน.ประจำปี 2558 พื้นที่ภาคเหนือตอนบนพร้อมบรรยายพิเศษ

พิมพ์

 

 
 
     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน” และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของรัฐบาล” โดยมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขาธิการ สวทน. รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องธาราทอง 1 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
 
 
     หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานในส่วนกลางได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ในการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในบริบทต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานทาง วทน. ตลอดจนการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคภิวัฒน์ (Globalization and Regionalization) เพื่อขยายผลการดำเนินงานไปสู่ส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สวทน. จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน. จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ส่วนกลาง) และหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ส่วนภูมิภาค : พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง) 
 
 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สวทน. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วยส่วนกลาง พื้นที่ภาคเหนือตอนบน และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ด้านการพัฒนางาน วทน. เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน การพัฒนางาน วทน. เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค การพัฒนางาน วทน. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การพัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน วทน. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ (Demographic Change) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วทน. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าวจะมีทักษะและหลักคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติต่อไป
 
     ปัจจุบันมีผู้สำเร็จจากการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 78 คน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) และเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
 
ข้อมูลข่าว : สำนักงานคณะกรรมการนโ่ยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์,นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
Tags พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ - ญาดา มุกดาพิทักษ์ - หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
» เมื่อไทย กำลังเดินหน้า ยุค อุตฯ 4.0 ฟัง “พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์”(Thai Quote)
» งาน Startup Thailand 2016 30 เมษายน 2559